Línia del temps de l'ocupació pública

2003-01-01 12:51:57

Som 6.704.146 habitants

D'acord amb el padró municipal d'habitants, a inicis de l'any 2003 Catalunya compta amb 6.704.146 habitants

2003-12-05 12:51:57

VII Legislatura

Es desenvolupa la VII Legislatura.

2003-12-22 12:51:57

17 departaments

Es publica el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

2004-01-29 12:51:57

16 departaments

Es publica el Decret 152/2004, de 27 de gener, de modificació del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, pel que es passa a tenir 16 Departaments en comptes dels 17 que hi havia.

2005-11-01 12:51:57

Desplegament Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra substitueixen les forces i cossos de seguretat de l'Estat espanyol a la ciutat de Barcelona.

2006-01-01 23:33:51

Som 7.134.697 habitants

Catalunya té 7.134.697 habitants, d'acord amb el Padró municipal d'habitants, superant-se per primer any els 7 milions d'habitants.

2006-05-11 12:51:57

Disminució en 2 departaments

Es produeix una remodelació del govern, amb la disminució de 2 departaments, arran de la sortida d'ERC del govern.

2006-06-06 17:07:38

Nomenaments cos administratiu

Es publica la Resolució GAP/1801/2006, de 29 de maig, de nomenament de funcionaris de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 108).

2006-09-01 12:51:57

Establiment de la 6a hora

Establiment de la sisena hora lectiva a les escoles públiques.

2006-11-17 12:51:57

VIII Legislatura

2006-11-29 12:51:57

15 departaments

S'aprova el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que crea l'estructura de l'administració en torn a 15 departaments

2006-12-14 12:51:57

Llei de la Dependència

Es publica la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a Llei de la Dependència

2006-12-28 12:51:57

Nomenaments processos de funcionarització

Es publiquen al DOGC diverses resolucions del Departament de Governació referents a nomenaments de processos de funcionarització i de selecció

2007-01-15 12:51:57

Nomenaments cos superior

Es publica al DOGC la Resolució GAP/18/2007, de 2 de gener, de nomenament de funcionaris de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 111).

2007-01-24 12:51:57

Límits al personal eventual

Es limita per Acord de Govern el nombre de personal eventual

2007-06-01 12:51:57

Vivenda en màxims històrics

L'Índex de Preus de la Vivenda, de l'Institut Nacional d'Estadística, assoleix durant el segon trimestre de l'any el seu màxim històric

2007-08-03 12:51:57

L'ICS adopta nou règim jurídic

La llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut reconeix a aquest ens el caràcter d'entitat de dret públic subjecte al dret privat. A efectes del Banc de Dades d'Ocupació Pública, les dades de personal de l'ens continuen publicant-se amb caràcter mensual.

2008-01-01 13:12:17

Neix l'Agència Tributària de Catalunya

Entra en funcionament l'Agència Tributària de Catalunya, les dades de personal de la qual s'ofereixen al Banc de Dades amb caràcter mensual.

2008-06-09 12:51:57

Nomenament cos auxiliar

Es publica al DOGC la Resolució GAP/1739/2008, de 3 de juny, de nomenament de funcionaris de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 146).

2008-06-30 13:12:17

Màxim de població activa a Catalunya

Catalunya assoleix la xifra més alta de població activa , amab 3.549.700 ocupats segons l'Enquesta de Població Activa del segon trimestre de l'any.

2008-07-08 13:12:17

Crisi

El president del Govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, utilitza per primera vegada la paraula "crisi" per a referir-se a la situació econòmica del país.

2008-09-14 13:12:17

Caiguda Lehman Brothers

Es produeix la caiguda de Lehman Brothers a conseqüència de les subprime

2008-10-24 13:12:17

Nou centre penitenciari

Entra en funcionament el Centre Penitenciari de Lledoners, concebut per a acollir entre 750 i 1.025 interns.

2008-11-01 13:12:17

Desplegament dels Mossos

S'efectua el procés de desplegament dels Mossos d'Esquadra a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

2009-01-01 13:12:17

Creació del Fons Estatal d'Inversió Local

El Govern espanyol crea el Fons Estatal d'Inversió Local.

2009-01-01 13:12:17

Recessió

Espanya entra en recessió

2009-05-08 12:51:57

Nomenaments cos administratiu

Es publica al DOGC la Resolució GAP/1265/2009, de 5 de maig, de nomenament de funcionaris de l'escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 160).

2009-06-25 06:25:11

Nomenaments cos subaltern

Es publica la Resolució RESOLUCIÓ GAP/1742/2009, de 19 de juny, de nomenament de funcionaris i funcionàries de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 161)

2009-06-26 13:12:17

Es crea el FROB

El Govern espanyol crea el Fons de Reestructuració i Ordenació Bancària.

2009-10-01 13:12:17

Personal docent centres penitenciaris

El personal docent dels centres penitenciaris passa a dependre del Departament d'Ensenyament.

2009-10-01 13:12:17

Oficina Antifrau de Catalunya

Entra en funcionament l'Oficina Antifrau de Catalunya.

2010-03-01 13:12:17

Inspecció de Treball i Seguretat Social

Es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Reial Decret sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

2010-12-16 13:12:17

IX legislatura

Es desenvolupa la IX legislatura

2010-12-23 13:12:17

Limitació de la taxa de reposició d'efectius

Es publica al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, en la que, amb caràcter general, es limita la taxa de reposició d'efectius. Aquesta taxa es mantindrà amb diferents intensitats en els anys subsegüents (2012-2014)

2010-12-29 13:12:17

12 Departaments

Es publica el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5795, pàg. 1774, de 13.1.2011), pel qual l'administració de la Generalitat de Catalunya passa a estructurar-se entorn a 12 Departaments.

2011-01-20 13:12:17

Nous límits al nombre de personal eventual

S'adopta i publica l'Acord de Govern que limita el nombre de personal eventual als departaments.

2011-09-12 13:12:17

Supressió de la 6a hora

Inici del curs escolar 2011-2012, en el que se suprimeix la sisena hora lectiva a les escoles públiques.

2011-11-20 13:12:17

El PP guanya les eleccions generals

El Partit Popular guanya les eleccions generals.

2011-12-29 13:12:17

El BDOP entra al programa estadístic de Catalunya

El contingut del Banc de Dades d'Ocupació Pública passa a formar part del programa estadístic de Catalunya 2011-2014 com a estadística del personal de l'administració, adquirint, per tant, la condició d'estadística oficial.

2012-01-01 13:12:17

Màxim històric de població

Catalunya arriba a un màxim històric de població inscrita al padró municipal d'habitants, amb la xifra de 7.570.908.

2012-02-11 13:12:17

Es publica al BOE la reforma laboral

Es publica al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

2012-02-11 13:12:17

Puja l'IRPF i l'IBI

El Congrés dels Diputats ratifica el Decret Llei de mesures urgents pel que puja l'IRPF i l'IBI.

2012-02-20 12:51:57

New story 1

Es publica al DOGC la Resolució GRI/222/2012, de 9 de febrer, de nomenament de funcionaris i funcionàries del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, psicologia (núm. de registre de la convocatòria 199).

2012-03-29 13:12:17

Entra en vigor el Pla d'Ocupació

Es publica al DOGC el Pla d'ocupació per a la racionalització de l'organització i la optimització del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

2012-06-25 13:12:17

Rescat sistema financer espanyol

L'Estat espanyol demana el rescat del sistema financer.

2012-07-24 13:12:17

Prima de risc en màxims històrics

La prima de risc espanyola tanca en el seu màxim històric, a 638 punts bàsics

2012-09-12 13:12:17

Augment de la ràtio d'alumnes

Amb l'inici del curs escolar, augmenta la ràtio d'alumnes per aula, derivada del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril

2012-12-17 13:12:17

X Legislatura

Es desenvolupa l'activitat parlamentària i l'acció de govern vinculada a la X Legislatura

2013-01-01 13:12:17

Catalunya perd població

Catalunya perd població d'acord amb les dades del padró municipal d'habitants, tendència descendent que es mantindrà al llarg de tres anys.

2013-01-01 13:12:17

Increment de l'IVA

L'IVA experimenta un increment de 2 punts

Línia del temps de l'ocupació pública

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close