Gaias history I

Historie Země od -120 000 let do současnosti.

0005 BC-03-25 00:00:00

Ježíš Kristus

Mistr Joshua se narodil v březnu, 7 let před letopočtem. Dožil se 72 let a jeho hrob je dodnes přístupný ve Francii v Rennes le Chateau. Měl několik dětí, díky kterým se jeho krev (saint grail) dále šíří. Do jeho těla vstoupil duch Krista, aby ukázal lidstvu jeho možnosti a velikost lásky.

0323 BC-06-12 15:29:44

Alexandrijská knihovna

V tomto roce umírá Alexandr Veliký a v Egyptě se vlády ujímá jeho generál Ptolemaios. Pokračuje v Alexandrově díle a vytváří pevné základy egyptské říše ptolemaiovské éry. V Alexandrii je vybudován Museion s neobvykle bohatou knihovnou. Museion byl uspořádán podobně jako naše Akademie věd a nejlepší tehdejší vědci se zde zabývali přírodními vědami, zejména fyzikou, matematikou, alchymií, ale i léčitelstvím a metalurgií. Bibliotheka obsahovala údajně 700 000 svitků a fólií.

115000 BC-01-30 17:49:34

První srážka Země s Nimiru

Srážka Země s Nimiru (zbytek po planetě Maldec) měla za následek potopení země Mu v jižním Pacifiku a vyzvednutí And a mořského zálivu do výšky několika tisíc metrů a to včetně trosek kamenného města, místními lidmi nazývaného Tiahuanaco. Pozůstatkem je slané jezero Titicaca a důkazem jsou i zbytky rybářských chatek a hromady mořských škeblí nalezených v Andách ve výškách přes 4000 metrů n.m. Ze země Taprobane (archipelag obklopený desítkami ostrovů) se stává Indický kontinent.

117000 BC-01-30 17:36:09

Kontinent Muror (Mu)

Kontinent Muror (Muroa, země Mu) se nacházel severně od Havaje. Od severu k jihu měřil cca 5 500 km a od východu k západu víc než 9 000 km. Byl tvořen třemi ostrovy oddělenými úzkými průlivy. Byl to tropický ráj, kde žilo 64 miliónů lidí a to většinou v rozsáhlých podzemních městech. Díky velmi rozvinuté intuici ras Rel Yeh a Nágů a znalosti mnoha podzemních průchodů, uniklo mnoho z nich při zatopení a zničení kontinentu.

117000 BC-01-30 17:45:06

Zničení Maldeku

Maldek (Tir, Ab-zu, Alanta) byl původně desátou planetou sluneční soustavy, která se nacházela nedaleko Země, (jejíž jméno bylo tehdy Thígijak). Zničení Maldeku způsobilo nejspíše úmyslné navedení gigantické lodě Marduků (Elohim) ve velké rychlosti proti této planetě. Po následné srážce vznikl pás trosek mezi Marsem a Jupiterem a obrovská troska jménem Nimiru, která se pohybuje po protáhlé orbitě ve velmi těsné blízkosti Země v periodě 6115 let. Tím zde způsobuje globální katastrofy a často svou ohromnou gravitací zapříčiní obrácení pólů Země a vymazání záznamů paměti lidstva a tedy i jeho barbarizaci.

120000 BC-01-30 17:33:33

Nagy osídlují Mu

Královna Oreiona ze Siria stvořila hybridní lidstvo Nagy. To osídlilo zemi Mu i pobřeží protilehlé pevniny. Na pacifickém pobřeží postavili kamenné město Tiahuanaco.

120000 BC-02-25 19:41:32

Výměna sluncí

Valarové (Dhyani) se svými pomocníky Maiary nahradili staré slunce druhou hvězdou dvojného systému Siria. Původní slunce se mění v supernovu a přechází v bílého trpaslíka Siria B.

1445 BC-11-01 00:00:00

Srážka s asteroidem RA

Enter story info here

15679 BC-05-05 01:45:32

Změny pevniny

Důsledkem cyklického příletu Nimiru vznikl Gibraltarský průliv. Část atlantských pobřežních šelfů je zatopena zvýšením hladiny moře asi o 50 m. Vzniká také Lamanšský průliv a Británie se stává ostrovní zemí. Evropa je záplavami zničena a v Africe dosahují až k Nilu. Je zatopeno povodí Mississipi, Apalačské hory a Florida se stávají ostrovy.

15679 BC-11-01 00:00:00

Magi vyhání Sokary

Sokarů (Sokolové - Ti z Nubiru) a Magi byly rasy vytvořené Elohim a nesly v sobě podíl sirianské DNA. V této době vládla na Zemi rasa Sokarů a pro Magi to byla potupa, protože se považovali za polobožskou rasu mající legitimní právo vládnout na Zemi všem národům. Ve mstě za zneuznání svými otci Elohim velmi brzy vytvořili na Zemi nepředstavitelný chaos a donutili Nubiru (Terrany) odletět do oblasti Plejád. Semitské kmeny vytlačili z kvetoucího Kašmíru do málo úrodných oblastí Palestiny, kde se z nich stali nomádi. Země upadla do stádia barbarství.

15679 BC-11-01 00:00:00

Nimiru a přepólování se ztrátou paměti

Cyklus příletu Nimiru v roce 15 679 př. n. l. byl bohužel jedním z těch cyklů ničení, které provázelo i přepólování zemského magnetického pole. Kolektivní paměť lidstva, která byla uložena v zemském magnetickém poli, byla během přepólování zcela vymazána a ti, co přežili řádění živlů, ztratili veškeré informace o své historii.

15713 BC-12-01 00:00:00

Stavba Sfingy, města Sokarů a Velké pyramidy

Nejdříve bylo vybudováno rozsáhlé podzemní město Sokarů (Sion) a na něm ve skále vytesána Sfinga. Následně byly vytvořeny pyramidy a vše bylo a je propojeno podzemními tunely. Hlavní část města je v hloubce cca 300 metrů, ale hned pod Sfingou je velký sál i řada menších místností. Sfinga byla po tisíce let zaplavena saharským jezerem, což je na jejím těle dodnes velmi dobře vidět.

1943-11-01 00:00:00

II. světová válka a objevení technologií pod Antarktidou

Hitler získal mapy od tibetských lámů v tajné dračí organizaci. Díky tomu koncem druhé světové války doplul s ponorkami do tunelu pod ledovcem a objevil ukrytou laboratoř po předchozích civilizacích. Létající talíře a další technologie již ale nestačil plně zprovoznit a ovládnout. Po skončení války zde bylo ještě přes tisíc německých vojáků, kteří vyměnili technologie a především létající talíře se zástupci tajné americké vlády za svou svobodu a exil v USA.

21794 BC-11-01 00:00:00

Přelet Nimiru

Pravidelný přelet Nimiru s pravděpodobným přepólováním magnetických pólů Země měl za následek vymazání kolektivní paměti.

23500 BC-11-01 00:00:00

Napadení měst Rišiů v Indii

Atlantská intervenční vojska napadla města Rišiů v Indii. Ruiny města Mohendžo-Daro dokazují použití fúzní jaderné zbraně, která v epicentru o poloměru 1,5 km vyvolala zeskelnatění zdí, kamenů a hliněných nádob přetavených do černých sklovitých kamenů při teplotě vyšší než 2500 °C. Tato událost zahájila tisíciletí démonské války.

25000 BC-05-05 01:45:32

Zenit rozvoje Atlantské civilizace

Říše mořských králů Západního moře Atlantida dosahuje v této době zenitu svého rozvoje a mění se ve vyspělou technokratickou civilizaci vyznávající ateisticko - materialistickou filozofii evoluce.

3100 BC-03-05 09:25:29

Árjové (nebo také Aryani)

Na severním podhůří Hindúkuše se objevuje početná skupina kmenů lidí velmi světlého zbarvení kůže, mající modré oči a plavé až ohnivě červené vlasy. Přinášejí s sebou poměrně vysokou kulturu, písmo a takzvané "védy". Zakládají říši Areiu, odkud zahajují dobývání Indie i pochod na západ do oblasti Středozemního a Černého moře.

3113 BC-08-13 09:25:29

Počátek mayské civilizace

Tento rok je nultým rokem kalendáře Mayů. Ti přicházejí ze zničené pravlasti na východě do oblasti střední Ameriky. Příchozí vede vůdce Itzamna, jsou bílé pleti a mají modré oči. Původní obyvatelé žijící v prvobytné společnosti přijímají vysokou kulturu od příchozích a splývají s nimi.

33000 BC-11-01 00:00:00

Bosenské pyramidy

Při stavbě komplexu pyramid a podzemních chodeb byly využity přírodní kopce, které byly paprskovými děly upraveny do tvaru přesných pyramid situovaných dle světových stran a vzájemně zaujímajících potřebné pozice. Stavbu řídili ze svých létacích lodí příslušníci národa z hvězd, pravděpodobně přímo Elohim. Jim sloužili vedoucí prací z národa s velkým poměrem ještěrčí DNA, pravděpodobně reptiliáni. Lidé byli dělníky, tedy více méně otroky a vykonávali nejtěžší práce. Celý komplex sloužil k soustředění a následnému využití energie Země. Tato energie léčí tělo, rozvíjí ducha a byla (a i nadále je) používána i jako hnací síla do vesmírných lodí. Ve spojení s technologiemi používanými v dané době a při velké koncentraci této síly, bylo možné otevírat dimenzionální a časoprostorové brány. Pyramidy v Bosně byly zničeny během druhých démonských válek -12000 let p. n. l. V této době pyramidy ovládala lidská rasa, která se připojila na stranu duchovně orientovaných národů obývajících střední Asii a Indii (modří Orioňané, Rišiové, ...) Proto byly pyramidy zničeny z vesmírných lodí válečné výpravy Atlanťanů, přesně Rudých Toltéků. Lidé v dané oblasti byli ovládnuti a zotročeni pomocí mentálních zbraní. V pyramidě Slunce jsou dodnes ukryta paprsková děla a další technologie.

34024 BC-06-12 15:29:44

Rozsáhlé vymírání mamutů

V důsledku kataklyzmatických jevů spojených s příletem planety Nimiru nastává druhá biblická (sumerská) potopa světa a dochází k dalšímu rozsáhlému vymírání mamutů a velkých savců.

3449 BC-03-31 09:25:29

Ledopád a zánik Hyperborey

Na Zemi dopadl obrovský ledopád, jehož následkem zanikla Hyperborea a který dal Arktidě dnešní charakter chladné ledové pustiny. Část Hyperborejců se však včas přesunula do jižních oblastí, kde jejich stopy končí. Toto kataklyzma má také za následek zánik středomořských kultur (Ligurové, Iberové). Znovu došlo k překocení planety a slunce vychází na východě.

3449 BC-06-28 08:09:47

Nové osidlování povodí Nilu

Lid libyjsko - azilské kultury byl donucen odejít do povodí Nilu, které zůstalo téměř nedotčeno. Zde se setkávají a spojují s jižním lidem přicházejícím ze zničené země Rutas (Lemurie) a společně postupně obsazují údolí Nilu od jihu k severu.

50000 BC-06-12 15:29:44

Technologie Atlanťanů

Mezi technické a technologické znalosti této civilizace patří například zhotovení pružného a kujného skla nebo znalost technologie výroby umělých drahokamů včetně jejich barvení. Dokázali skladovat a na velké vzdálenosti používat silný elektrický výboj a znali tajemství studeného světla značné intenzity. Znali princip zachycení a ustálení obrazu na citlivém kovovém povrchu a ve speciálních organických lázních dokázali získávat kalenou měď pružností a tvrdostí srovnatelnou s ocelí.

52369 BC-10-17 00:00:00

Průlet Nimiru způsobuje potopu

První kataklyzmatická potopa vyvolaná Nimiru (konec sedmé manvátáry) zasáhla ničivě oblast Tichomoří a Ameriky a byla příčinou zániku Kaskary (země Mu) západně od dnešní Austrálie a vynoření do té doby zatopeného šelfu Austrálie. Toto kataklysma je také patrně příčinou vyhynutí neandrtálského člověka.

52722 BC-12-19 02:11:18

Velký kongres národů

Důvodem konání Velkého kongresu tehdejších národů bylo rokování o způsobu zničení nebezpečných velkých zvířat ohrožujících existenci těchto národů. Pravděpodobným místem tohoto kongresu byla oblast mezi městy Nazca, Palpa a řekou Pampa.

60000 BC-11-01 00:00:00

Obyvatele ohrožují velká zvířata

Obyvatele celé planety ohrožují tlupy velkých zvířat, které pocházející buď ještě z druhohor nebo byly nechtěně přivedeny z paralelní dimenze, jak tomu bylo například u zvířete označovaného jako chupalabras. Například národ Og, který se vyznačoval kulovitými lebkami, stavěl na svou obranu vysoké zdi v Andách a to od břehu s oceánem až do hor.

70714 BC-06-12 15:29:44

Doba ledová

Tento kontakt Nimiru se Zemí byl počátkem poslední doby ledové. Pozůstatkem dopadového kráteru, kam dopadla přechlazená ledová masa je dnešní Hudsonův záliv v Kanadě. Ledopád zasypává i severní část Evropy. Nastupuje první etapa glaciálu würm.

75000 BC-01-01 00:00:00

Zničení země Muror

Před zničením kontinentu odešla řada obyvatel země Mu na protilehlou jihoamerickou pevninu a na sever k Mount Shasta v Kalifornii. Část Mahátmů odešla na atlantský ostrov Undal, kde se zrodil řád s názvem Synové zákona jediného Boha. Posledním potopeným ostrovem byla Kaskara.

9564 BC-03-01 00:00:00

Přelet Nimiru nad severoamerickým kontinentem

Na Zemi dopadl přemrzlý led, vzniklý ve stratosféře ochlazením vodního slapu, vytaženého Nimiru z moře. Vznikl obrovský ledovec, který ovlivnil převážně oblast severoamerického kontinentu.

9564 BC-06-28 08:09:47

Atlanťané hledají nový domov

Po úplném zániku Atlantidy se část jejích obyvatel zachránila na pobřeží Pyrenejského poloostrova a západní Afriky a vytvořila kulturu azilsko-libyjskou.

Gaias history I

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close