PC/KD 20 jaar ICT in beeld

ICT-beleid in het basisonderwijs in Vlaanderen

In deze tijdlijn proberen we een beeld te geven van 20 jaar ICT-beleid in het Vlaamse basisonderwijs. Vanaf het PC/KD-project tot op vandaag. Heb je aanvullingen? Heb je een foutje ontdekt? Mail gerust naar pckd20@telenet.be Deze tijdlijn hoort bij het boek dat verscheen bij ACCO. (https://www.acco.be/nl-be/items/9789463792370/ICT-in-het-Vlaamse-basisonderwijs)

1988-10-18 06:08:21

Minister Daniël COENS

Daniël Coens was minister van onderwijs in de Vlaamse regering Geens IV.

1992-01-21 06:08:21

Minister Luc Van den Bossche

Luc Van den Bossche was minster van onderwijs en vorming in de Vlaamse regeringen Van den Brande I, II, III, IV en combineerde dit departement met Ambtenarenzaken.

1997-09-01 06:08:21

Kidcity wordt gelanceerd

Uitgeverij Averbode lanceert samen met Belgacom het platform Kidcity. Het gaat om een digitaal dorp voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ze kunnen er spelletjes spelen en zaken opzoeken. Burgemeester Roland is de centrale figuur. Het zal tot 2004 in die vorm blijven bestaan. Later neemt Belgacom het over, maar uiteindelijk verdwijnt Kidcity toch.

1998-05-11 00:00:00

Start KlasCement

De start van KlasCement. KlasCement werd op 11 mei 1998 gestart door Hans De Four, leraar wiskunde, informatica en fysica van het College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke uit Zottegem en een aantal van zijn leerlingen.

1998-09-01 01:20:43

I-line

De federale overheid voorziet subsidies om snel internet via een ISDN-lijn in de scholen te krijgen. Het gaat enkel om de verbinding. Een aparte afspraak met een provider dient nog afzonderlijk gemaakt te worden.

1998-09-01 06:08:21

Start PC/KD project

Het basisonderwijs ontvangt van de Vlaamse overheid een basisfinanciering van € 16,73 (675 BEF) per leerling. Met als einddoel Een pc per 10 leerlingen te hebben tegen 2002.

1998-09-28 06:08:21

Minister Eddy Baldewijns

Eddy Baldewijsn was minister van Onderwijs en vorming in de Vlaamse regering Van den Brande IV en combineerde dit met Ambtenarenzaken. Vandaag is Eddy Baldewijns voorzitter van het GO!

1999-07-13 06:08:21

Minister Marleen Vanderpoorten

Marleen Vanderpoorten was minister van Onderwijs en vorming in de Vlaamse regering Dewael, Somers.

1999-09-01 06:08:21

Explorian wordt gelanceerd

Uitgeverij Averbode lanceert samen met Belgacom de eerste grootschalige digitale leeromgeving met de naam Explorian. De omgeving is gericht op kinderen van 10 tot 14 jaar en bestaat uit 6 modules (De tijd, natuur en weer, de leefomgeving, technologie, de samenleving en filosofie). De leerlingen werken projecten uit en delen die op het net. Een redactie kijkt na en valideert. Het platform zal echter al na een aantal jaar ophouden te bestaan.

1999-12-01 07:41:15

Artikel 76 - Regionale expertisenetwerken

§ 1. Regionale expertisenetwerken zijn allerlei vormen van samenwerking die erop gericht zijn een nascholingsaanbod te ontwikkelen om leerkrachten te leren hoe ze de informatie- en communicatietechnologie in al haar aspecten kunnen integreren in hun lessen. § 2. De Vlaamse Gemeenschap kan met deze regionale expertisenetwerken een overeenkomst sluiten inzake de door het netwerk te leveren ondersteunings- en nascholingsactiviteiten, onder de volgende voorwaarden : 1° het netwerk beschikt over expertise inzake nascholing in de pedagogische, technische en organisatorische aspecten van de introductie van nieuwe media in het onderwijs; 2° het netwerk moet voldoende geografisch en/of digitaal uitgebouwd zijn zodat een voldoende aantal scholen er een beroep op kan doen; 3° het netwerk is netoverschrijdend samengesteld en heeft een niveau- en netoverschrijdende werking; 4° een departement lerarenopleiding van een erkende universiteit en een departement lerarenopleiding van een hogeschool moeten deel uitmaken van het netwerk. § 3. De Vlaamse regering regelt de verdere voorwaarden en procedures voor het verzekeren via de regionale expertisenetwerken, van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond informatie- en communicatietechnologie.

2000-09-01 04:18:21

Steinerscholen doen niet mee met PC/KD

Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek naar de invoering en toepassing van informatie- en communicatietechnieken (ICT) in de Steinerscholen. De auteurs bespreken de internationale literatuur die hierover bestaat, evalueren de bestaande modellen en voorstellen, rapporteren over de (schaarse) ervaringen die reeds zijn opgebouwd en geven tot slot een eigen visie in de vorm van overwegingen die leraren en schoolbesturen best mee in rekening nemen wanneer ze over ICT gaan nadenken. De auteurs hopen dat de Steinerscholen zich niet blindelings laten meeslepen in de hype van Microsoft en Internet.

2001-01-01 22:44:50

Afronding Rivierenproject

De CD Juf, er zit een muis op mijn bank wordt verspreid in de scholen. Deze cd-rom over informatie- en communicatietechnologie (ICT) is het eindproduct van het Rivierenproject, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De cd-rom is gemaakt door mensen uit het basisonderwijs, voor mensen uit het basisonderwijs en bevat handige, bruikbare tips gebaseerd op de klaspraktijk.

2001-12-01 01:20:43

I-line wordt ADSL met extra subsidies

De federale regering heeft op vraag van minister van Telecommunicatie Rik Daems 475 miljoen frank vrijgemaakt om alle lagere en middelbare scholen tegen eind 2001 aan te sluiten op het Internet. Scholen die al een internetaansluiting hebben, kunnen die omzetten in een ADSL-lijn. De scholen moeten zelf maar 9.917 frank per jaar betalen voor een 24/24 uur toegang.

2002-09-01 00:00:00

Eerste steun van de Vlaamse overheid voor KlasCement

Vanaf 2002 worden vanuit het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming eerst één halftijdse tot in 2007 drie halftijdse en één voltijdse medewerker gedetacheerd.

2002-10-21 00:00:00

Eerste ICT-praktijkdag

De eerste ICT-praktijkdag wordt georganiseerd in de EHSAL in Brussel. Wat kan educatieve technologie betekenen voor jouw onderwijs? Het antwoord krijg je op de ICT-praktijkdag via: een pak inspiratie tijdens keynotes en workshops, onderwijsaanbod van interessante organisaties en ICT-bedrijven, ervaringen van andere directies, leraren, ICT-coördinatoren ...

2003-09-01 06:08:21

Start Smartschool

Smartschool Smartschool OntwikkelaarSmartbit bvba StatusActief CategorieElektronische leeromgeving Websitewww.smartschool.be Portaal Portaalicoon Informatica Smartschool is een veelgebruikt digitaal schoolplatform in het Vlaams secundair en basisonderwijs. Het wordt ontwikkeld door de bvba Smartbit die het in 2003 lanceerde als elektronische leeromgeving (vergelijkbaar met diensten als Blackboard, Dokeos, Moodle en Sakai). Gaandeweg is het uitgegroeid tot een platform met hulpmiddelen voor administratie, rapportering en communicatie tussen directie, leerkrachten, leerlingenbegeleiders, leerlingen en ouders. Het wordt aangeboden als dienst ("Software as a Service") en kan gebruikt worden via de browser of via bijbehorende apps (tablet, smartphone of smartwatch).

2003-09-01 07:41:15

Decreet navorming ICT

Nieuwe regionale expertisenetwerken kunnen tot 31 augustus 2003 opgericht worden voorzover zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 76 van het decreet betreffende het onderwijs XII-Ensor van 20 oktober 2000 en van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1999 houdende regeling van de procedure en voorwaarden voor het verzekeren van een nascholingsaanbod in het kader van het beleid rond nieuwe media, zoals dit gold op de vooravond van de inwerkingtreding van dit besluit. De in het eerste lid bedoelde regionale expertisenetwerken worden niet meer betoelaagd vanaf 1 september 2003.

2003-12-05 00:22:22

Decreet op de ICT-coördinator

Het decreet maakt het mogelijk een ICT-coördinator aan te stellen in de school volgens een bepaalde weging.

2004-01-01 10:17:50

ICT-competenties brochure

In opdracht van minister Marleen Vanderpoorten wordt een brochure gemaakt door de dienst voor onderwijsontwikkeling in nauwe samenwerking met mensen uit het werkveld.

2004-07-20 06:08:21

Minister Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke was minister van Onderwijs en vorming in de Vlaamse regering Leterme, PeetersI en combineerde dit met de bevoegdheid Werk.

2004-09-01 02:49:41

ICT op het menu

In samenwerking met European Schoolnet, H@llo Vlaanderen en Virtual school brengt het departement een brochure uit met 65 concreet uitgewerkte ICT-geïntegreerde opdrachten.

2005-10-21 00:00:00

Vrije software in het onderwijs

Op 21 oktober gaat in Leuven een studiedag door over de rol van Vrije software in het onderwijs. In die zelfde periode verscheen ook een brochure die scholen moest aanzetten om naast de commerciële software ook naar vrije oplossingen te kijken. De studiedag was een organisatie van het Regionaal Expertisenetwerk Vlaanderen en het Vliebergh-Senciecentrum in samenwerking met het departement onderwijs.

2006-02-01 12:15:00

ICT, Springplank voor de kleuterklas

Het departement onderwijs publiceert samen met European Schoolnet en KlasCement een brochure naar aanleiding van een IBM-project Kidsmart. Deze brochure richt zich op integratie van ICT-vaardigheden in de kleuterschool. Fernand Mesdom en de ENIS-scholen leveren de inspiratie.

2007-09-01 00:00:00

Start ICT-infrastructuurprogramma

Vanaf 1 september 2007 zijn in het basisonderwijs en in de eerste graad so nieuwe vakoverschrijdende eindtermen ICT van kracht. De invoering van de ICT-eindtermen en -ontwikkelingsdoelen gaat gepaard met een inhaaloperatie voor ICT-infrastructuur. De overheid verstrekt via het ICT-infrastructuurprogramma financiële middelen voor de aankoop of huur van informatie- en communicatietechnologie

2007-09-01 00:00:00

Start van de ICT-eindtermen

Vanaf nu zijn er eindtermen en ontwikkelingsdoelen die dienen te worden nagestreefd inzake ICT.

2007-09-01 18:45:03

Tips voor veilig ICT-gebruik op school

Sinds 1 september 2007 gelden nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor ICT in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Eén van deze eindtermen slaat op het veilig, verantwoord en doelmatig gebruik van ICT. De publicatie is bedoeld als ondersteuning voor scholen zodat zij op een veilige manier de vele didactische mogelijkheden die ICT biedt, kunnen gebruiken. De brochure bevat actuele informatie, concrete tips, lesmateriaal en richtlijnen over veilig ICT-gebruik op school. De bundel is bedoeld voor leraren, directies én ICT-coördinatoren. Door de thematische ordening kunt u elk hoofdstuk apart lezen. Stukken over de schoolwebsite en de beveiliging van netwerken tegen virussen zijn allicht interessanter voor de ICT-coördinator, terwijl hoofdstukken over gezond computergebruik en schadelijke inhouden op internet voor iedereen interessant zijn. Deze publicatie bevat ook een cd-rom met een aantal filmpjes, lespakketten en aanvullende informatiebronnen.

2007-10-01 18:45:03

Veilig ICT-gebruik

In schooljaar 2007-2008 wordt door REN Vlaanderen een DVD verdeeld met een lessenpakket op 'Veilig Internet'. Het pakket bestaat op 3 niveaus. Tweede en derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Het is gebaseerd op een Nederlandse uitgave die Michel Janssens van de Xios hogeschool aanpast aan de Vlaamse situatie.

2008-02-01 00:00:00

Evaluatieopdracht REN Vlaanderen

Na een werking van bijna 10 jaar wil de overheid weten in welke mate REN Vlaanderen de vooropgestelde doelstellingen heeft bereikt. De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden voor de eventuele bijsturing van het nascholingsbeleid m.b.t. ICT.

2008-03-01 03:00:36

Opstart Toll-net

Missie Toll-net heeft als missie de implementatie van kwaliteitsvol e-leren en gecombineerd leren te promoten, stimuleren en ondersteunen. Toll-net realiseert haar missie door het aanbieden van trainingsprogramma’s aan lesgevers en leidinggevenden. Toll-net draagt hierdoor bij tot het levenslang en levensbreed leren en tot het versterken van de digitale geletterdheid van onze doelgroepen (onderwijsprofessionals van alle netten en niveau's). Hierin hebben we ook extra aandacht voor specifieke doelgroepen zoals laaggeschoolden, anderstalige nieuwkomers (NT2), e.a. Toll-net heeft een jarenlange expertise opgebouwd in de vorming van docenten in e-learning en innovatief onderwijs in de volwasseneneducatie. De beschikbare expertise op het gebied van e-leren wordt binnen Toll-net gebundeld, wat een meerwaarde is voor de diverse partnerorganisaties. Algemene info Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG, GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, VDAB, SYNTRA Vlaanderen, Vocvo en Socius). Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-leren en gecombineerd leren. Toll-net staat voor: "Toll" in Toll-net staat voor "Technologie-ondersteund levenslang leren". Toll-net wil Innovatie in didactiek aanmoedigen. Het gebruik van digitale technologie biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te verhogen. Daarnaast kan e-leren een aantal nieuwe doelgroepen beter bereiken, zoals personen die weinig tijd hebben of zich niet kunnen vrijmaken op vaste tijdstippen, volwassenen die schoolmoe zijn, personen met faalangst, personen met een handicap, .... "Net" "Net" in Toll-net wijst op het netwerk: een netwerk waar in de eerste plaats lesgevers, maar ook directies, pedagogische begeleiders en ICT-coördinatoren, informatie en ervaringen uitwisselen. Dit netwerk situeert zich binnen een ruimer netwerk van actoren die actief zijn op het vlak van e-leren: het bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, educatieve uitgeverijen, Europese projecten, ... .Toll-net wil samenwerking stimuleren tussen actoren in de volwasseneneducatie en elk van deze partners.

2008-12-31 21:41:15

MICTIVO 1

Eerste monitor-rapport over ICT-gebruik in het onderwijs in opdracht van de Vlaamse regering.

2009-06-01 00:22:22

Masterproef over rol ICT-coördinator

Deze studie bevat twee hoofddoelen namelijk onderzoek voeren naar de rollen die ICT-coördinatoren opnemen in het lager onderwijs in Vlaanderen en de perceptie bepalen die de ICT-coördinatoren uit het Vlaamse onderwijs bezitten ten aanzien van de ICT-eindtermen die recentelijk werden ingevoerd als leergebiedoverschrijdende doelen. Door Anneline Devolder.

2009-07-13 12:44:49

Minister Pascal Smet

Pascal Smet was minister van Onderwijs in de Vlaamse regering Peeters II en combineerde de bevoegdheid met die van Jeugd, Gelijke kansen en Brussel.

2009-08-01 06:08:21

Gebruikersonderzoek KlasCement

Universiteit onderzoekt het gebruik van KlasCement als portaalsite voor onderwijs.

2009-09-01 16:56:06

ICT zonder beperkingen

Deze handige gids met tips zet de verschillende mogelijkheden op het vlak van ICT in de kijker die in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften belangrijk kunnen zijn. De brochure hoopt daarmee de integratie van de nieuwe ICT-ontwikkelingsdoelen te ondersteunen. De brochure bevat ook een CD-Rom met software, lespakketten en aanvullende informatiebronnen.

2010-01-27 00:00:00

Lancering iPad

De iPad is een in 2010 geïntroduceerde tablet-pc van het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple. Net zoals de iPhone en de iPod touch bevat de iPad een multi-touchscherm, waardoor deze met de vingers is te bedienen. Dit in tegenstelling tot vroegere tablets, die meestal met een stylus werden bediend. Er zijn inmiddels diverse modellen van de iPad verschenen. (Info Wikipedia)

2010-04-27 12:12:35

Apestaartjaren 3

Jeugdwerknet, Graffiti Jeugddienst en de onderzoeksgroep MICT van de UGent bevroegen 1725 jongeren uit 18 Oost-Vlaamse middelbare scholen. En voor het eerst ook een beperkt onderzoek in enkele basisscholen.

2010-10-01 05:42:20

Lancering Monkey-Tales Gamebased learning

Larian Studio's lanceert samen met uitgeverij het eerste game-based leerling product op de Belgische markt. Met Monkey-tales halen ze algauw internationale awards.

2011-01-05 15:32:42

Bingel wordt gelanceerd

In januari 2011 wordt Bingel gelanceerd. Bingel is een digitaal leerplatform van de Belgische educatieve uitgeverij Van In, bedoeld voor leerlingen en leerkrachten van het Vlaamse lager onderwijs. Bingel is zowel thuis als op school te gebruiken en is beschikbaar van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

2011-06-01 00:00:00

Lancering Chromebook

Een Chromebook is een laptop-computer die Google Chrome OS als besturingssysteem gebruikt. De eerste Chromebooks, van Acer en Samsung, zijn beschikbaar sinds juni 2011. Begin 2013 kwamen ook Lenovo en HP met Chromebooks op de markt. Chromebooks maken gebruik van Intel Atom-, Intel Celeron- en ARM-processors, beschikken over 2 of 4 gigabyte werkgeheugen en 16 gigabyte SSD-geheugen of een normale harde schijf. (Info Wikipedia)

2012-02-14 21:28:43

Key Data (Eurydice report)

This report on Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011 builds on the previous Eurydice publications on information and communication technology in schools in Europe. It also aims to extend the theoretical framework by looking not only at the teaching and learning of ICT but also at the use of ICT to promote innovation in educational processes and to foster the development of creativity in pupils and students. The study examines the evolution of ICT infrastructure in schools in terms of networks, hardware and software. It then looks at how ICT is being used in educational processes and incorporated into curricula before focusing on its role in enabling the development of innovative teaching methods. Finally, the crucial part played by ICT in the development of 21st century skills is assessed.

2012-05-01 12:12:35

Apestaartjaren 4

Nieuwe media zijn onmisbaar in het leven van jongeren, maar het prijskaartje bepaalt in grote mate het bezit en gebruik ervan. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek over nieuwe media bij kinderen en jongeren. Jeugdwerknet, Graffiti Jeugddienst en de onderzoeksgroep MICT van Universiteit Gent bevroegen van oktober 2011 tot april 2012 286 kinderen en 1495 jongeren over hun mediabezit, mediagebruik en attitudes tegenover media.

2012-05-04 07:41:15

Concepntota mediawijsheid

Op 4 mei 2012 keurde de Vlaamse Regering de Conceptnota Mediawijsheid principieel goed, een gezamenlijk voorstel van minister van Media Ingrid Lieten en minister van Onderwijs Pascal Smet. Mediawijsheid is een thema dat zich situeert op het snijvlak van verschillende beleidsvelden, waaronder Media en Onderwijs. Beide beleidsvelden zijn reeds actief in het mediawijsheidsveld en wilden met deze conceptnota een krachtige impuls geven aan de verdere uitbouw van een gecoördineerd en geïntegreerd beleid en aan de ontwikkelingen binnen het veld.

2012-12-03 01:20:43

Oprichting van het gamefonds

De Vlaamse regering trekt 750.000 euro uit om de productie van games in Vlaanderen aan te moedigen. Een initiatief van ministers Ingrid Lieten en Pascal Smet.

2013-02-01 21:28:43

Survey of Schools

Rapport over beschikbaarheid van ICT in scholen (Door universiteit van Luik en European Schoolnet)

2013-03-27 05:07:48

Kenniscentrum mediawijsheid start op

Het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid wordt officieel gelanceerd onder de naam Mediawijs.

2013-05-01 04:34:30

KlasCement wordt onderdeel van ministerie van Onderwijs

Nadat al gedetacheerde leerkrachten werkzaam waren bij KlasCement wordt beslist om KlasCement volledig onder te brengen binnen het ministerie van onderwijs.

2013-05-30 00:00:00

VLOR advies ICT-integratie

Minister Pascal Smet vraagt aan de VLOR eind 2012 een advies inzake ICT-integratie. Op 30 mei wordt het gepubliceerd.

2013-06-05 06:08:21

Peiling informatieverwerking en verwerking

Op vraag van minister Pascal Smet wordt een peiling afgenomen naar de informatieverwerving- en verwerkingsvaardigheden in het basisonderwijs.

2013-09-30 21:41:15

MICTIVO 2

Tweede monitor-moment over ICT-gebruik in het onderwijs in Vlaanderen. Er kan nu vergeleken worden met MICTIVO 1.

2013-12-01 03:34:17

Taccle 2 publiceert boek met ideetjes

TACCLE is een Europees netwerk van gelijkgestemde collega’s. Ze verzamelen hun ervaringen in boeken die op hun beurt moeten inspireren. Het project wordt ondersteund met Europees geld en in Vlaanderen is vooral het GO! actief binnen het project. Al het materiaal is op hun website te vinden. Op deze dag publiceren ze een inspiratieboek voor basisonderwijs. Later volgt Taccle 3 rond coderen.

PC/KD 20 jaar ICT in beeld

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close