Od upadku Cesarstwa do narodzin Supermocarstwa

W ciągu ostatniego stulecia Chiny przeszły przez bolesny, brutalny i nieprzewidywalny proces przemiany, którzy przekształcił organizację państwa, strukturę społeczeństwa, jego kulturę i świadomość. Chiny wyewoluowały z wieloetnicznej patriarchalnej monarchii absolutnej rządzonej przez klan cesarki (zwanej Cesarstwem Wielkiej Jasności, Da Qing) w nowoczesne centralistyczne autorytarne państwo rządzone przez Chińską Partię Komunistyczną (zwane Chińską Republiką Ludową). W tym okresie różne wspólnoty zamieszkujące Chiny zostały przekształcone w jeden naród polityczny; rola religii w życiu społecznym została bardzo ograniczona, analfabetyzm został wyeliminowany, zaś kultura stała się umasowiona i powszechna dla większości mieszkańców kraju. Chiny w XX w. przeszły także ogromną transformację gospodarczą, od kraju zamieszkanego przez rolników i rzemieślników, poprzez proces kapitalistycznego (rynkowego) i socjalistycznego (państwowego) uprzemysłowienia, ażeby stać się największym światowym producentem dóbr i usług. Ta przemiana społeczno-gospodarcza została okupiona ogromnymi kosztami ludzkim wynikłymi z wojen, imperialnego wyzysku, problemów środowiskowych (suszy i powodzi), niedoborów i nierówności, a także przerażających błędów w zarządzaniu gospodarką. W pierwszej połowie XX w., Chiny były także ofiarą zagranicznych inwazji – najpierw państw europejskich jak i Japonii. W okresie Zimnej Wojny, Chiny najpierw stały po stronie ZSRR, z czasem odbudowując relacje z państwami zachodnimi, aby w XXI w. stać się niezależną potęgą światową. Dzisiejsze Chiny to kraj ludzi żyjących w większości stosunkowo zasobnie, choć istnieje w nich zarówno bieda jaki i wielkie bogactwo. Chiny są krajem pokojowym i bezpiecznym, ale nie są wolne od konfliktów etnicznych, religijnych i społecznych. Nigdy też nie wygasł potencjalny konflikt zbrojny o to, kto ma być panem Tajwanu: komunistyczne Chiny czy demokratycznie wybrane miejscowe władze uznające się za Republikę Chińską. Mimo ogromnego wzrostu wykształcenia i osobistej niezależności, Chiny są też krajem ogromnej kontroli policyjnej i bardzo silnego rządu i partii. Opracowanie tekstu dr Igor Chabrowski CC BY ND CyfrowyHiT.pl

1644-01-01 00:00:00

Wielonarodowa, wieloreligijna monarchia

Społeczeństwo cesarskich Chin dynastii Qing charakteryzowało się wieloma tradycyjnymi podziałami opartymi na zasadzie „naturalnej” nierówności pomiędzy ludźmi wynikającej z ich pochodzenia etnicznego, rodzinnego, płci, wykonywanego zawodu oraz wykształcenia. Odpowiadała im skomplikowana i zróżnicowana struktura organizacji społecznej i politycznej.

1644-01-01 00:00:00

Uniwersalne imperium - monarchia mandżurska

Cesarstwo Qing, oficjalnie Wielki Qing [Wielka Czystość / Wielki Ład, w znaczeniu moralnym i politycznym] nie było monarchią chińską w sensie kulturowym, nie było też państwem reprezentującym jeden naród polityczny. Cesarstwo w rzeczywistości było zespołem kilku państw połączonych osobą cesarza i jego klanu (Aisin-Gioro). Dominującym narodem politycznym, z którego wywodził się i który od XVI wieku ukształtował klan cesarski, byli Mandżurowie.

1842-01-01 00:00:00

Kolonialne wyspy w Chinach

Ekspansja europejska w Chinach, napędzana chęcią zysku i nieograniczonego dostępu do chińskich rynków, była też podszyta rasistowskim i krzywdzącym przekonaniem o „niecywilizowanym” charakterze państwowości chińskiej. Mocarstwa kolonialne zmusiły Chiny do utworzenia szeregu Otwartych Portów- miast handlowych wyłączonych spod jurysdykcji chińskiej i bezpośrednio zarządzanych przez Europejczyków.

1894-07-25 00:00:00

I wojna z Japonią

W 1894 r. Cesarstwo Qing zostało napadnięte przez Cesarstwo Japonii. Klęska militarna zmusiła Chiny do oddania części terytorium, przyznania Japonii przywilejów równych europejskim mocarstwom oraz zapłacenia kontrybucji. Wojna doprowadziła także do otwarcia rynków chińskich na zagraniczne inwestycje przemysłowe oraz podważyła wiarę chińskich elit w jakikolwiek nieradykalny program reform cesarstwa.

1900-01-01 00:00:00

Rewolucyjny nacjonalizm i powstanie narodu Hanów

Chińscy republikanie-rewolucjoniści, między nimi Sun Yat-sen, odcinali się od wizji wieloetnicznej monarchii. Zainspirowani niemieckim, włoskim i japońskim nacjonalizmem uważali, że państwo może mieć tylko jeden naród, zaś głównym motorem historii jest walka przeciwko opresji narzuconej przez cudzoziemców.

1900-01-01 00:00:00

Powstanie Bokserów i interwencja 8 państw

W reakcji na kolonizatorskie działania europejskich mocarstw w Chinach zaczęły powstawać tajne stowarzyszenia dążące do usunięcia cudzoziemców z kraju. Jedno z nich - Bokserskie Stowarzyszenie Prawości i Harmonii, zwane Bokserami - zaczęło w 1898 roku atakować cudzoziemców i wspólnoty chrześcijańskie. Rozruchy zostały poparte przez chłopstwo i rozlały się na ogromne terytorium. Poparcie powstania przez dwór cesarski doprowadziło do interwencji państw europejskich i Japonii. W jej wyniku narzucono Chinom upokarzający traktat pokojowy.

1901-01-01 00:00:00

Reforma cesarstwa

Elity cesarstwa rozumiały konieczność unowocześnienia państwa na wzór Japonii, ale także wykorzystując doświadczenia Niemiec i Francji. Chińskie reformy miały być jednak wpisane w rodzimą tradycję i zasady konfucjanizmu, gdzie władza jest opiekunem i nauczycielem. W ramach reform zmieniono system edukacji na wzór europejski, rozbudowano administrację i policję. Zmiany te były finansowane z przejętych majątków świątyń. Rozpoczęto także przekształcanie Chin w monarchię konstytucyjną. 

1904-01-01 00:00:00

Monarchia konstytucyjna

W pierwszej dekadzie XX w., Cesarstwo Qing przechodziło poważne reformy polityczne obejmujące wszystkie dziedziny organizacji państwa i społeczeństwa. W ich wyniku utworzono instytucje parlamentarne oraz podjęto próbę przyjęcia konstytucji. Próby reform nie zakończyły się sukcesem, uświadomiły jedynie słabość i bezwład władzy cesarskiej.

1912-01-01 00:00:00

Pięcioetniczny naród Republiki Chińskiej

Według Chińskich republikańskich polityków Chińczycy to nie tylko grupa etniczna (Hanowie). To przede wszystkim wieloskładnikowy naród wytworzony przez wspólną tradycję historyczną i wspólnotę polityczną istniejącą od tysięcy lat. Do tej wspólnoty należeli Chińczycy-Hanowie, Mongołowie, Mandżurowie, Tybetańczycy i Chińczycy Muzułmanie (zwani Hui). Uprzedzenia anty-Mandżurskie sprzed kilku lat uległy szybkiemu zapomnieniu.

1912-01-01 00:00:00

Kultura komercyjna, kosmopolityzm, globalizacja, Shanghai

Lata 20-te i 30-ty przyniosły inne modele nowoczesności. Szczególnie ważny był boom kultury wielkomiejskiej, której centrum był wielki port – Szanghaj. Była to kultura globalna, choć w swojej chińskiej odmianie, komercyjna, masowa i rozrywkowa. Powstała w wyniku rozwoju nowych mediów i form rozrywki – gazet, kolorowych magazynów, reklamy, radia, gramofonu, kina, zespołów jazzowych i dancingów.

Od upadku Cesarstwa do narodzin Supermocarstwa

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode