Timeline หอจดหมายเหตุและความทรงจำ

บอกเล่าเรื่องราว กว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2497 วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร โดยวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย ;xNLx;พ.ศ 2498 วิทยาเขตปทุมวัน;xNLx;พ.ศ. 2498 วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี;xNLx;พ.ศ. 2510 วิทยาเขตพิษณุโลก;xNLx;พ.ศ. 2511 วิทยาเขตมหาสารคาม;xNLx;พ.ศ. 2511 วิทยาเขตสงขลา;xNLx;พ.ศ. 2512 วิทยาเขตพระนคร;xNLx;พ.ศ. 2513 วิทยาเขตพลศึกษา ;xNLx;โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร;xNLx;

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา

ต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพกฎหมาย (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นเกียรติเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศน์นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพกฎหมาย ทั้งนี้อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียน 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯสถาบันทักษิณคดีศึกษา (23 มีนาคม พ.ศ. 2552)

พระวรชายาฯ เสด็จฯสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 23-24 มีนาคม 2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร ที่จะเสด็จติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมภาคใต้ (พ.ศ. 2522)

อาคารศูนย์ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมภาคใต้ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2521และเสด็จพระราชดำเนิน เปิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ขึ้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา (ในขณะนั้น)

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารสำนักหอสมุดฯ แทนการใช้หอประชุม (หลังเดิม) (14 มกราคม 2551)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 14 มกราคม 2551 ณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา แทนการใช้หอประชุม (หลังเดิม)

การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (พ.ศ.2541)

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2541 พระองค์เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และประทับในห้องประชุมที่ได้จัดถวาย ซึ่งต่อมาเรียกขานว่าห้องพระพี่นางมาจนถึงทุกวันนี้

ก่อสร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษา (พ.ศ. 2533)

ก่อสร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษาแห่งใหม่ ที่บ้านอ่าวทราย หมู่ที่1 ตำบลเกาะยอ โดยจัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 21,374,097 บาท โดยผูกพันเป็นระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณปี 2530 – 2532) การก่อสร้างได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2530 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานประกอบพิธี เมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จสถาบันฯ ได้ ย้ายที่ทำการจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ มาอยู่ที่เกาะยอในปี พ.ศ. 2533

อาคารศูนย์ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมภาคใต้ ยกฐานะ“สถาบันทักษิณคดีศึกษา” (พ.ศ.2523)

ยกฐานะศูนย์ส่งเสริมฯ ขึ้นเป็น “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” ในคราวประชุมกรรมการ ทบวงฯ ครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2523 และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ต่อมาได้มีการเตรียมขยายงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และ การขยายงานได้กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา แต่ในระหว่างที่โครงการเข้าสู่การพิจารณา สะพานติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อม ระหว่าง เกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2529

ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2517)

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา”

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close