Timeline หอจดหมายเหตุและความทรงจำ

บอกเล่าเรื่องราว กว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2497 วิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร โดยวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย ;xNLx;พ.ศ 2498 วิทยาเขตปทุมวัน;xNLx;พ.ศ. 2498 วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี;xNLx;พ.ศ. 2510 วิทยาเขตพิษณุโลก;xNLx;พ.ศ. 2511 วิทยาเขตมหาสารคาม;xNLx;พ.ศ. 2511 วิทยาเขตสงขลา;xNLx;พ.ศ. 2512 วิทยาเขตพระนคร;xNLx;พ.ศ. 2513 วิทยาเขตพลศึกษา ;xNLx;โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร;xNLx;

1968-11-01 14:50:05

ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา (พ.ศ. 2511)

ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)

1974-07-01 14:42:22

ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2517)

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา”

1974-08-01 14:42:22

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา (พ.ศ. 2517)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ดังนี้คือ 1.19 สิงหาคม 2517 2. 4 กันยายน 2518 3. 2 กันยายน 2519 4.12 กันยายน 2520 5.25 กันยายน 2521 6.13 กันยายน 2522 7.25 กันยายน 2523 8.10 กันยายน 2524 9.28 กันยายน 2530 10.29 กันยายน 2531

1979-09-13 14:42:22

พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมภาคใต้ (พ.ศ. 2522)

อาคารศูนย์ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมภาคใต้ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2521และเสด็จพระราชดำเนิน เปิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ขึ้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา (ในขณะนั้น)

1980-05-13 14:42:22

อาคารศูนย์ส่งเสริมภาษา และวัฒนธรรมภาคใต้ ยกฐานะ“สถาบันทักษิณคดีศึกษา” (พ.ศ.2523)

ยกฐานะศูนย์ส่งเสริมฯ ขึ้นเป็น “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” ในคราวประชุมกรรมการ ทบวงฯ ครั้งที่ 5/2523 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2523 และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ต่อมาได้มีการเตรียมขยายงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และ การขยายงานได้กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา แต่ในระหว่างที่โครงการเข้าสู่การพิจารณา สะพานติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อม ระหว่าง เกาะยอกับแผ่นดินใหญ่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2529

1982-08-01 14:42:22

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2525)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้คือ 1.29 สิงหาคม 2525 2.22 กัยายน 2526 3.20 กันยายน 2537 4.19 กันยายน 2528 5.19 กันยายน 2529 6.26 กันยายน 2532 7.30 กันยายน 2533 8.22 กันยายน 2534 9.25 กันยายน 2535 10.18 กันยายน 2536 11.26 กันยายน 2537 12.30 กันยายน 2538 13.ตุลาคม 2539 – ปัจจุบัน

1989-12-01 14:42:22

มศว.สงขลา วางแผนขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2532)

ปลายปี พ.ศ. 2532 ได้เริ่มวางแผนขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง เนื่องด้วยพื้นที่เดิม ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง สงขลา มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม่ๆ และการขยายงานในอนาคต โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา)

1990-01-12 14:50:04

มศว.สงขลา ทำหนังสือขอใช้ประโยชน์ที่ดินจากจังหวัดพัทลุง (12 มกราคม พ.ศ.2533)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ได้ทำหนังสือถึงจังหวัดพัทลุง เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดิน “ทุ่งสาธารณประโยชน์” เนื้อที่ประมาณ 16,000 ไร่ และ “ที่รกร้างว่างเปล่า” เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ ในเขตตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ซึ่งจังหวัดพัทลุงแจ้งให้ทราบว่าเห็นด้วยในหลักการ และยินดีสนับสนุนเพื่อให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ได้เสนอโครงการ ฯ ต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

1990-04-29 14:50:04

ก่อสร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษา (พ.ศ. 2533)

ก่อสร้างสถาบันทักษิณคดีศึกษาแห่งใหม่ ที่บ้านอ่าวทราย หมู่ที่1 ตำบลเกาะยอ โดยจัดสรรงบประมาณให้ จำนวน 21,374,097 บาท โดยผูกพันเป็นระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณปี 2530 – 2532) การก่อสร้างได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2530 โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานประกอบพิธี เมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จสถาบันฯ ได้ ย้ายที่ทำการจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ มาอยู่ที่เกาะยอในปี พ.ศ. 2533

1990-05-29 14:50:04

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ เรื่อง การขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดพัทลุง (29 พฤษภาคม พ.ศ.2533)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติในหลักการ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทบวงมหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การรังวัด การตรวจสอบแนวเขต การวางผังแม่บท และได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ประมาณ 3,000 ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ 4,000 ไร่

1991-09-22 14:50:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร (พ.ศ. 2534)

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาเริ่มเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกลุ่มบ้านหลังคาจั่ว อาคารกลุ่มบ้านหลังคาปั้นหยา อาคารกลุ่มบ้านหลังคาบลานอ

1992-10-20 14:50:04

การกำหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ (พ.ศ. 2535)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้มีมติกำหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้” ทั้งนี้โดยคํานึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยอันเกี่ยวเนื่องกับภาคใต้โดยรวม ไม่จำเพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

1993-08-17 14:50:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมพื้นที่โครงการขยายงาน มศว.ภาคใต้ (17 สิงหาคม พ.ศ.2536)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมพื้นที่โครงการขยายงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ (เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติกำหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลาใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้”) ที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1994-04-26 14:50:04

ชะลอการก่อสร้างมศว.ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (26 เมษายน พ.ศ. 2537)

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้พิจารณาโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยในพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง มีมติให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากเกรงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้มหาวิทยาลัยต้องระงับการก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารอำนวยการในพื้นที่ดังกล่าว

1994-05-14 14:50:04

พื้นที่ใหม่ในการก่อสร้าง มศว.ภาคใต้ (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2537)

จังหวัดพัทลุงแจ้งว่า ได้จัดหาพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านไสกลิ้ง กับบ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่นอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และต่อมาจังหวัดพัทลุงได้เสนอพื้นที่บริเวณทุ่งลานโย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ ให้เป็นที่ดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง

1995-02-28 14:50:04

มศว.ภาคใต้ ยืนยันขอใช้พื้นที่ใหม่ในจังหวัดพัทลุง (28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ยืนยันขอใช้พื้นที่ขยายงานตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อสำนักงบประมาณ รวม 2 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 ที่ดิน “ทุ่งสระสาธารณประโยชน์” ตำบลพนางตุง เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ แปลงที่ 2 ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่

1995-05-09 14:50:04

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มศว.ภาคใต้ขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ขยายงานไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง และให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) และเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากพื้นที่เดิมบริเวณทะเลน้อย เป็นที่ดินทุ่งสระสาธารณประโยชน์ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (จำนวน 1,450 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา ได้ทำการรังวัดปักเขตแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537) และที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งลานโย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (จำนวน 3,429 ไร่ 3 งาน 45 3/10 วา ได้ทำการรังวัดปักเขตแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541)

1996-09-06 14:50:04

สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามบรมราชกุมาร พระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดอาคารนวมภูมินทร์ (6 กันยายน พ.ศ. 2539)

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามบรมราชกุมารพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอาคารนวมภูมินทร์

1996-11-01 14:50:04

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 )

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539

1997-01-10 14:50:04

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พัทลุง (10 มกราคม พ.ศ. 2540)

นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายไกรวุฒิ คีรีนุพงษ์ นายประยูร อัครบวร ที่ปรึกษา รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ลำดับที่ 23 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พุทธศักราช 2539 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539) ณ พื้นที่อำเภอป่าพะยอม และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุวิช รัตนะรัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอำนวย รองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุงที่เกี่ยวข้อง ผศ. ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และประชาชนจำนวนหนึ่งที่เสียสละที่ดินในการนี้ ให้การต้อนรับ

1998-11-01 14:50:04

การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (พ.ศ.2541)

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ถวายการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2541 พระองค์เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และประทับในห้องประชุมที่ได้จัดถวาย ซึ่งต่อมาเรียกขานว่าห้องพระพี่นางมาจนถึงทุกวันนี้

2004-05-31 14:50:04

เคลื่อนย้ายนิสิตไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พัทลุง (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)

มหาวิทยาลัยเคลื่อนย้ายนิสิต จำนวน 461 คน ไปยังพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยจังหวัดพัทลุงได้เตรียมจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ สำหรับนิสิตที่เคลื่อนย้ายมายังพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ - นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 37 คน สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 35 คน - นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน - นิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 รวมจำนวน 104 คน ปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมี 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

2005-11-05 14:50:04

เห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้วย วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตพัทลุง (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548)

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ (จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2548) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการบริหารงานแบบ 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตสงขลา พื้นที่บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา และตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง พื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน และตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

2005-12-17 14:50:04

อนุมัติให้มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พัทลุงเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (17 ธันวาคม พ.ศ. 2548)

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อนุมัติให้พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม และพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน เป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2008-01-14 14:50:04

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารสำนักหอสมุดฯ แทนการใช้หอประชุม (หลังเดิม) (14 มกราคม 2551)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 14 มกราคม 2551 ณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา แทนการใช้หอประชุม (หลังเดิม)

2008-02-06 14:50:04

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา”

2008-08-14 14:50:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเป็นการส่วนพระองค์ (14 สิงหาคม พ.ศ. 2551)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรกิจการและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ

2008-08-29 22:29:28

หอจดหมายเหตุ : ห้องประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรกิจการและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 และทรงประทับพักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องประทับภายในอาคารวิทยบริการ (ฝั่งห้องสมุด) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงถึงเกียรติประวัติการเสด็จมาเยือนของพระองค์ และสิ่งที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงผ่านห้องประทับของพระองค์ ดังนั้นสำนักหอสมุด จึงได้จัดทำ โครงการ หอจดหมายเหตุ : ห้องประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง เพื่อแสดงถึงเรื่องราวการเสด็จเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ (ในอดีต) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงผ่านการตกแต่งห้องประทับ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติม ได้โดยการคลิก find out more

2009-03-23 14:50:04

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯสถาบันทักษิณคดีศึกษา (23 มีนาคม พ.ศ. 2552)

พระวรชายาฯ เสด็จฯสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 23-24 มีนาคม 2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมาร ที่จะเสด็จติดตามงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

2014-10-18 14:42:22

การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 18 ตุลาคม 2557 อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 35 ง 12 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานวิชาการ ลำดับที่ 12 ด้านการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน และระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน และในปีการศึกษา 2560 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก

2014-11-12 14:50:04

ผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี (12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทักษิณนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป และในโอกาสนี้ได้ร่วมวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วย

2015-02-18 14:50:04

พิธีสงฆ์ปรับพื้นที่เพื่อวางศิลาฤกษ์ (พลิกแผ่นดิน) อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีสงฆ์ปรับพื้นที่เพื่อวางศิลาฤกษ์ (พลิกแผ่นดิน) อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานหน้าอาคาร 1 (คณะศิลปกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2015-02-24 14:50:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา

2015-03-03 14:50:04

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีบูชาปู่เลียบ เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่บุคลากรและนิสิต (3 มีนาคม พ.ศ. 2558)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีบูชาปู่เลียบเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรและนิสิต วันที่ 3 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีทำบุญบูชาปู่เลียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ซึ่งปู่เลียบ ถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิตและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดขึ้น ณ บริเวณลานพระพุทธ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2015-05-28 14:50:04

ต้อนรับ ฯพณฯ ชวน หลีภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพกฎหมาย (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นเกียรติเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศน์นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพกฎหมาย ทั้งนี้อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียน 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2015-06-09 14:50:04

งานเลี้ยงรับรอง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ (9 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

งานเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 9 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ ลานอาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านอ่าวทราย ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

2015-07-10 14:50:04

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานเปิดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 ซึ่ง สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วิศิษฎศิลปิน องค์อุปถัมภ์ดุริยางคศาสตร์ไทย) พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

2015-07-18 14:42:22

การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 5 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 3) มีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการ ลำดับที่ 13 ต่อมามีการอนุมัติเปลี่ยนชื่อส่วนงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกความในข้อ (4.1.13) คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ของข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่10 มิถุนายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก ในปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2015-07-28 14:50:04

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

2015-10-01 14:50:04

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ตุลาคม 2558

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบ 47 ปี ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยในภาคเช้ามีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและศานาอิสลาม การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป การปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ขบวนนิสิตอัญเชิญตราสัญลักษณ์ และธงประจำมหาวิทยาลัย และในภาคบ่าย มีกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมสันทนาการและการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี การแข่งขันฟุตบอลระหว่างผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และศิษย์เก่ากลุ่มโพ้นทะเล และภาคค่ำ มีงานราตรีสังสรรค์คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วศ. มศว. และ มทษ.

2016-02-21 14:50:04

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้างจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทั้งหารือกับผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง และเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาและการดำเนินการก่อสร้างของอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง

2016-06-13 14:50:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงทรงเปิดหอประชุม “เฉลิมพระเกียรติ” (13 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทรงเปิดหอประชุม “เฉลิมพระเกียรติ” ที่ได้รับพระราชทานนามและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายชื่อหอประชุม

2016-06-13 14:50:05

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (13 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุง เป็นครั้งแรก

2017-06-13 14:42:22

เจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณได้เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและสดับปกรณ์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลในการพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

2018-06-11 00:00:00

การจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 มีนาคม 2561 อธิการบดีและอาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีมติอนุมัติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพตามเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 133 ง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 มีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นส่วนงานวิชาการ ลำดับที่ 14

2018-10-01 11:15:00

พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบ 50 ปี

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในงานพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (วศ. มศว. มหาวิทยาลัยทักษิณ) ครบรอบ 50 ปี โดยใช้ชื่องานว่า “งานเฉลิม ฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว. ม.ทักษิณ” พร้อมแถลงข่าวให้ข้อมูลงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ โดยมี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนาพุทธและศาลนาอิสลาม พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ การแสดงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ การสนทนาพาทีจากศิษย์เก่า การแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างนิสิตวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุงชิงถ้วยอธิการบดี การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและทีมศิษย์เก่าโพ้นทะเล พร้อมทั้งการแสดงดนตรี และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยชุมชน

2019-05-04 20:14:01

การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (2) (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจอื่นของมหาวิทยาลัย

2019-06-07 21:28:33

เปิดให้บริการอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อรองรับการจัดประชุมสัมมนา และเป็นที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุม จำนวน 3 ห้อง ห้องประชุมขนาด 150 คน ห้องประชุมขนาด 60 คน และห้องประชุมขนาด 30 คน ห้องอาหารและจัดเลี้ยงขนาดประมาณ 100 คน นอกจากนี้ยังมีห้องพักรับรอง จำนวน 36 ห้อง แบบเตียงคู่ จำนวน 31 ห้อง และแบบเตียงเดี่ยว จำนวน 5 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

2019-08-12 21:26:31

พิธียกเสาเอกคณะพยาบาลศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธียกเสาเอก กลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีรศ.ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานก่อสร้างกลุ่มอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลุ่มอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 5 อาคาร คือ 1) อาคารสำนักบริหารคณะ ขนาด 2 ชั้น 2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 3 ชั้น 3) อาคารหอพักนักศึกษา ขนาด 3 ชั้น 4) อาคารศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ ขนาด 3 ชั้น และ 5) ศาลาที่เทียบรถและศาลาประกอบ โดยเริ่มการก่อสร้างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน

2019-11-16 03:27:39

การจัดตั้งสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 22 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติจัดตั้ง สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย “ควบรวม” ภารกิจบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดบริการวิชาการและเชื่อมโยงการวิจัยสู่บริการวิชาการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 45 ง 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับที่ 6) มีสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นส่วนงานอื่น ลำดับที่ 6

Timeline หอจดหมายเหตุและความทรงจำ

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close