Akademické gymnázium, Praha

Akademické gymnázium v Praze je nejstarší fungující střední školou ve střední Evropě.

Práce vznikla pro projekt Národní knihovny ČR. Vypracovali studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Barbora Dokoupilová, Veronika Ochová, Vendula Strejcová, Petr Ulrich a Eva Zörnerová). Více o projektu na www.knihyznovunalezene.eu;xNLx;.;xNLx;;xNLx;Tato interaktivní časová osa znázorňuje historii Akademického gymnázia v Praze od jeho založení až po současnost. Na ose lze nalézt nejen důležité mezníky v historii instituce, nýbrž také zásadní historické události, jež školu ovlivnily, a významné osobnosti, jež se na Akademickém gymnáziu věnovaly studiu či výuce.;xNLx;.;xNLx;;xNLx;PROMO VIDEO AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA:;xNLx;https://www.youtube.com/watch?v=Ul3j_pq1c6o;xNLx;;xNLx;VIDEO O OKOLÍ AKADEMICKÉHO GYMNÁZIA:;xNLx;https://www.youtube.com/watch?v=v80_rlXbeT0;xNLx;.;xNLx;Zdroje:;xNLx;• Akademické gymnázium (Praha, Česko). In: PROVENIO - Knihovna Národního muzea;xNLx;;xNLx;[online]. [cit. 2016-11- 14]. Dostupné z:;xNLx;;xNLx;http://opac.nm.cz/authorities/42196;jsessionid=1806E13E7A8F6364DA4094534F21CB3D?lo;xNLx;;xNLx;cale=cs#?locale=cs&id=BDAcWsD3QeCYumRmV2lU4A&pageSize=10&sorting=relevance;xNLx;;xNLx;• Akademické gymnázium Štěpánská 22: 1556-1996: Škola hlavního města Prahy. Praha:;xNLx;;xNLx;Akademické gymnázium Štěpánská, 1996.;xNLx;;xNLx;• HRUŠKOVÁ, Marie. Almanach Gymnázia nositele Řádu práce Praha 1, Štěpánská. Praha:;xNLx;;xNLx;Gymnázium Štěpánská, 1986.;xNLx;;xNLx;• PEŠEK, Josef a Matěj MAŘÍK. Dějiny Akademického gymnasia v Praze. Praha: Akademické;xNLx;;xNLx;gymnasium v Praze, 1927.

1556-01-01 00:00:00

Založení školy

Školu Akademie - Klementinum založilo Tovaryšstvo Ježíšovo roku 1556.

1556-01-11 11:27:14

Klementinum

V době svého založení gymnázium sídlilo v budově Klementina.

1556-02-01 00:00:00

Jezuité v českých zemích

Jaký vliv měl jezuitský řád na dění ve škole?

1639-11-01 00:00:00

Bohuslav Balbín

Ve zdejších lavicích sedával Bohuslav Balbín (1621-1688), velký duch českého barokního dějepisectví, který byl od roku 1638 členem jezuitského řádu.

1763-01-01 00:00:00

Čeština ve výuce

Čeština se ve škole využívala velmi sporadicky, jen pro komunikaci mezi žáky. Větší důraz na ni byl kladen až po roce 1763.

1773-01-01 00:00:00

Gymnázium se osamostatňuje

Jezuité gymnázium přestávají spravovat.

1775-01-01 14:21:57

Školní kronika

Roku 1775 se začal v latině psát velmi cenný pramen pro dějiny gymnázia.

1783-12-02 07:15:57

Seminář sv. Václava

Z Klementina se gymnázium přesunulo se do bývalého jezuitského semináře sv. Václava čp. 240 v Husově ulici na Starém Městě.

1805-12-02 07:15:57

Klementium

Roku 1805 se gymnázium na 78 let vrátilo do budovy Klementina.

1817-01-01 14:21:57

Knihovna gymnázia

Akademické gymnázium se kromě jiných sbírek mohlo chlubit i bohatou knihovnou. Byla založena roku 1817 zásluhou prefekta F. Petritscheho.

1828-01-01 00:00:00

Dekret o počtu studentů

V roce 1828 byl vydán dekret, který stanovoval maximální počet studentů ve třídě na 80.

1833-01-01 00:00:00

František Ladislav Rieger

Na toto prestižní gymnázium se zapsal František Ladislav Rieger (1818–1903).

1840-01-01 00:00:00

Bedřich Smetana

Jen několik let po F. L. Riegerovi se stal studentem akademického gymnázia také Bedřich Smetana (1824-1884).

1846-01-01 12:15:54

Josef Václav Frič

Roku 1846 gymnázium absolvoval Josef Václav Frič, vůdčí postava studentského povstání na barikádách roku 1848.

1848-01-01 00:00:00

Revoluční rok 1848

Studenti akademického gymnázia bránili po boku studentů filozofie barikády v okolí Klementina.

1848-01-01 14:21:57

Časopis Vítězslava Hálka

Jako student vydával Vítězslav Hálek se svými spolužáky na gymnáziu studentský časopis, který se stal trnem v oku rakouským úřadům.

1848-09-16 00:00:00

Exner-Bonitzova reforma

Významným mezníkem pro střední školy v Rakousko-Uhersku byl Nástin organizace gymnázií a reálek v Rakousku.

1848-09-18 00:00:00

Výuka češtiny

Následkem revolučních bouří se také na některých školách uvolnila možnost výuky češtiny. Nejinak tomu bylo na Akademickém gymnáziu.

1850-01-01 12:15:54

České gymnázium

V letech 1850–1853 bylo gymnázium prohlášeno za české, což znamenalo, že se čeština stala vyučovacím jazykem ve většině předmětů.

1854-01-01 14:21:57

Rozdělení knihovny

Ve školním roce 1854/1855 byla knihovna rozdělena na profesorskou a žákovskou (každou spravoval jiný profesor).

1872-01-01 12:15:54

První studentka

Roku 1872 se na akademickém gymnáziu objevila první dívka, zřejmě jako první studentka v monarchii, R. Vocelková. Studentky Minervy zde vykonaly písemné maturitní zkoušky jako externistky až o 23 let později.

1883-01-01 14:21:57

Významní studenti

Studenty školy byli v letech 1883 - 1920 také například Jaroslav Heyrovský, Karel Čapek nebo Jan Masaryk.

1883-12-02 07:15:57

Smetanovo nábřeží

Po vzniku české univerzity nalezlo gymnázium azyl v budově na Smetanově nábřeží čp. 995.

1884-01-01 14:21:57

První katalogizace

Vzhledem k rozšiřujícímu se fondu knihovny gymnázia, a to díky nákupům i darům, došlo roku 1884 k první katalogizaci.

1902-12-02 07:15:57

Na rejdišti

Od roku 1902 škola sídlila v ulici Na Rejdišti čp. 1.

1920-12-02 07:15:57

Na Příkopě

V roce 1920, bylo gymnázium umístěno v budově bývalého piaristického gymnázia čp. 856 na Novém Městě na rohu ulic Na Příkopě a Panská.

1939-09-01 00:00:00

Druhá světová válka

Druhá světová válka významně ovlivnila i dějiny samotného gymnázia.

1945-01-01 14:21:57

Rozdělení fondu knihovny

Z ideologických, ale také z prostorových důvodů byl knižní fond ve velkém rozprášen.

1948-02-17 12:15:54

Únorový převrat

Po únorovém převratu 1948 gymnázium svůj staletími posvěcený přívlastek ztratilo - stalo se osmiletou střední školou.

1953-01-01 00:00:00

Jedenáctiletá střední škola

Střední škola se změnila na jedenáctiletou.

1954-01-01 00:00:00

Václav Havel

V roce 1954 zde ve večerní škole pro pracující složil maturitní zkoušku Václav Havel.

1960-01-01 00:00:00

Dvanáctiletá střední škola

Střední škola se stala dvanáctiletou.

1968-01-01 00:00:00

Obnovení gymnázia

Roku 1968 došlo k mj. experimentálnímu obnovení gymnázia.

1983-09-01 00:00:00

Svobodná Evropa

Žáci gymnázia se stali aktéry aféry Svobodná Evropa.

1990-01-01 00:00:00

Akademické gymnázium

Gymnázium se vrací ke svému původnímu názvu Akademické gymnázium.

2016-01-01 01:38:33

Dnešní sídlo školy - Štěpánská

Akademické gymnázium je dnes neodmyslitelně spojené s budovou ve Štěpánské ulici 22.

2016-02-01 00:00:00

Knihovna dnes

V současné době se v knihovně Akademického gymnázia nachází stále i kronika školy a řada vzácných tisků.

2016-10-10 01:38:33

460. výročí

V říjnu roku 2016 škola oslavila 460. výročí založení Akademického gymnázia.

Akademické gymnázium, Praha

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close