Inzet NOvA voor duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

De inzet van de NOvA voor een duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand in vogelvlucht van december 2015 tot september 2016.

Het kabinetsstandpunt dat eind mei 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd, getuigt niet van ambitie om gefinancierde rechtsbijstand duurzaam te organiseren. Niet het belang van gespecialiseerde rechtsbescherming staat centraal, maar de introductie van een verplichte 'opnamestop' voor advocaten. Dit voorstel dupeert vooral rechtzoekenden en bemoeilijkt de kwalitatief verantwoorde bijstand door sociaal advocaten. De NOvA verzet zich hiertegen en komt op voor een goede toegang tot het recht.

AR-lid Theda Boersema: "Rechtzoekende verdient steun overheid"

De oud-plaatselijk deken van Amsterdam en 4 andere advocaten schrijven in het NRC van 23 november jl. dat commerciële advocaten geregeld een veelvoud van de Balkendenorm (thans de WNT-norm van 187.000 euro (2018)) verdienen en dat de Zuidas geld heeft. De vraag wordt gesteld waarom dat geld niet wordt ingezet om de tekorten in de gefinancierde rechtsbijstand op te vangen.

Blog alg. deken Van Tongeren: "Recht op toegang tot het recht"

Het eindrapport van de Commissie Van der Meer heeft het nodige stof doen opwaaien. En terecht, de conclusies liegen er niet om en zijn keihard. Het is een bevestiging van hetgeen de advocatuur al jaren roept en door het departement nog steeds niet wordt erkend: de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare rechtzoekenden staat ernstig onder druk. Het waarborgen van een duurzaam, toekomstbestendig stelsel van gefinancierde rechtsbijstand vraagt nu om een investering van circa € 125 miljoen.

Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

De NOvA publiceert het persbericht 'Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand' bij het verschijnen van het rapport van de commissie ‘Duurzaam stelsel’ (Barkhuysen). Dit naar aanleiding van het door het ministerie van V&J gepubliceerde rapport van de commissie-Wolfsen: Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Toezeggingen minister Ard van der Steur (V&J) na overleg algemeen deken Bart van Tongeren (NOvA)

Na overleg met algemeen deken Bart van Tongeren (NOvA) zegt minister Ard van der Steur (V&J) desgevraagd toe dat een herijking van de punten en de puntvergoeding zal plaatsvinden. Ook zegt hij toe de NOvA meer gelegenheid te geven voor inbreng vanuit de advocatuur naar aanleiding van het advies van de commissie Wolfsen.

NOvA publiceert persbericht 'Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden'

De NOvA publiceert het persbericht Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden na het openbaar worden van het kabinetsstandpunt inzake het advies van de commissie Wolfsen.

Artikel ‘Advocatuur kritisch over rapport commissie Wolfsen’ in het Advocatenblad

Artikel ‘Advocatuur kritisch over rapport commissie Wolfsen’ in het NOvA katern van het Advocatenblad (nr. 1/2016). Hierin is onder andere aandacht voor de kritiek van de advocatuur op de door de commissie Wolfsen geadviseerde verdeling tussen 75% toevoegings- en 25% betalende zaken en de daaruit volgende 900-puntengrens. Dit is de weerslag van de NOvA-sessie op 21 januari 2016.

NOvA zet de expertgroep ‘Eerste- en tweedelijns rechtsbijstand’ op

De NOvA zet de expertgroep ‘Eerste- en tweedelijns rechtsbijstand’ op, om aandachtspunten en expertise vanuit de advocatuur te mobiliseren als inbreng in de discussie met V&J. Brede vertegenwoordiging vanuit het CvA, de portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en de specialisatieverenigingen, alsmede de advocaat-leden van de commissies Wolfsen en ‘Duurzaam stelsel’.

NOVA-sessie: kritiek op advies commissie Wolfsen

NOvA-sessie met vertegenwoordigers vanuit het College van Afgevaardigden, de portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en alle specialisatieverenigingen. Op initiatief van de NOvA wordt in deze sessie de voornaamste kritiek op het advies van de commissie Wolfsen verzameld.

Mondelinge inbreng door de NOvA in twee expertsessies bij V&J

Mondelinge inbreng door de NOvA en enkele betrokken advocaten van het standpunt van de advocatuur. Dit vond plaats in twee - op initiatief van de NOvA - georganiseerde ‘expertsessies’ (eerder benoemd als ‘verdiepingsconferentie’) bij V&J. Het door de NOvA ingebrachte standpunt is tot stand gekomen binnen de NOvA-expertgroep ‘Eerste- en tweedelijns rechtsbijstand’. Kernpunten: -Géén 900-puntengrens, noch een 25/75% verdeling van de praktijk; -Advocaat behoudt onafhankelijke rol en inhoudelijk-juridische beoordeling van toevoegwaardigheid (liefst binnen High Trust); -Plannen Wolfsen leiden tot groot bureaucratisch systeem, waarmee de rechtzoekende noch de rechtsbijstandverlener gediend is; -Herijking van punten en de puntvergoeding én een reële vergoeding voor advocaten in het stelsel is een voorwaarde voor een duurzaam stelsel.

Brief NOvA: 'Ministerie van V&J blijft in gebreke'

De NOvA stuurt een brief aan minister Van der Steur. Hierin stelt de NOvA dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tot nu toe volstrekt onvoldoende aandacht heeft voor de inbreng van de advocatuur. De NOvA vindt dat het ministerie hiermee in gebreke blijft.

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close