Inzet NOvA voor duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

De inzet van de NOvA voor een duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand in vogelvlucht vanaf 2013 tot heden.

2013-02-11 00:34:40

Persbericht NOvA n.a.v. kabinetsvoornemen nieuwe bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand

De NOvA meldt in een persbericht geschrokken te zijn van het kabinetsvoornemen om opnieuw in het budget van gefinancierde rechtsbijstand te snijden.

2013-03-07 10:44:55

NOvA lanceert actiewebsite rechtsbijstandjuistnu.nl

De NOvA lanceert de actiewebsite www.rechtsbijstandjuistnu.nl (inmiddels opgegaan in advocatenorde.nl) en houdt een bijeenkomst voor de sociale advocatuur. Op deze bijeenkomst geven beleidsmedewerkers van het ministerie van V&J onder embargo een toelichting op de nieuwe bezuinigingsplannen.

2013-07-16 10:44:55

Persbericht NOvA: zorgen over bezuinigingsplannen staatssecretaris Teeven

De NOvA uit in een persbericht zorgen over de plannen van staatssecretaris Teeven die de toegang tot gefinancierde rechtsbijstand verder wil inperken. Teeven heeft op 12 juli 2013 een brief gestuurd waarin hij zijn plannen kenbaar maakte: een zware bezuiniging op het budget van rechtsbijstand, alsmede het verwijderen van hele rechtsgebieden uit het stelsel.

2013-09-23 00:51:46

Brief aan Tweede Kamer over negatieve gevolgen bezuinigingen

In een brief aan de Tweede Kamer n.a.v. de Miljoenennota 2013 wijst de NOvA op de negatieve gevolgen van de bezuiniging voor de burger, evenals op het cumulatieve effect van eerdere bezuinigingsrondes en de verhoging van de griffierechten.

2013-09-24 00:51:46

Dekenrede

Tijdens zijn dekenrede op de Jaarconferentie van de NOvA stelt algemeen deken Walter Hendriksen nogmaals dat het kabinet de rechtsbijstand voor gewone burgers vrijwel onbereikbaar maakt: "Zeker nu de overheidsbemoeienis op allerlei gebieden groter wordt, moet de toegang tot het recht gewaarborgd zijn. Wat bij daarbij niet past zijn bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand zoals hogere griffierechten en hogere eigen bijdragen. 85 miljoen bovenop eerdere bezuinigingen van 65 miljoen! Op die manier maakt dit kabinet de rechtsbijstand voor gewone burgers vrijwel onbereikbaar. Iedere bezuiniging betekent dat er voor weer een groep mensen rechtsbijstand onbetaalbaar en dus onbereikbaar wordt. Zo klapt dit kabinet de paraplu dicht in de regen, maakt dit kabinet mensen monddood, en wordt recht een luxe."

2013-09-24 00:51:46

Algemeen deken Walter Hendriksen op BNR radio

Algemeen deken Walter Hendriksen licht op BNR in het radioprogramma Juridische Zaken het standpunt van de advocatuur toe.

2013-10-22 00:51:46

Position paper NOvA t.b.v. hoorzitting Stelselherziening rechtsbijstand

De NOvA publiceert een position paper als voorbereiding op de hoorzitting Stelselherziening rechtsbijstand van 31 oktober in de Tweede Kamer. De NOvA roept tevens via social media advocaten op om aanwezig te zijn bij de hoorzitting.

2013-10-25 00:51:46

Lancering Facebook-pagina Rechtsbijstand, juist nu

Om de negatieve gevolgen van de bezuinigingen te illustreren, heeft de NOvA heeft casussen ingezameld bij sociale advocaten. In de aanloop naar de hoorzitting over de rechtsbijstand in de Tweede Kamer wordt elke dag een nieuwe casus toegevoegd aan de Facebook-pagina Rechtsbijstand, juist nu.

2013-10-31 00:51:46

Hoorzitting rechtsbijstand in Tweede Kamer

Tijdens de hoorzitting voert AR-lid Bernard de Leest het woord namens de NOvA.

2013-11-07 00:51:46

Oproep NOvA aan advocatuur

De NOvA roept advocaten via social media op om aanwezig te zijn bij het AO rechtsbijstand in de Tweede Kamer op 14 november.

2013-11-10 00:51:46

AR-lid Bernard de Leest in Buitenhof

AR-lid Bernard de Leest verschijnt bij Buitenhof om een toelichting te geven op het standpunt van de NOvA. Daar krijgt hij bijval van Maria van de Schepop, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsspraak.

2013-11-13 00:51:46

Gerbrandy-debat

De NOvA organiseert het Gerbrandy-debat, met de bezuiniging op de rechtsbijstand als één van de thema’s. Sprekers zijn onder meer Jeroen Recourt (PvdA), Ard van der Steur (VVD), Walter Hendriksen en Gerard Spong. Spong doet een aantal suggesties voor alternatieve bezuinigingen, zoals het “onmogelijk maken van de aftrek van kosten die in directe relatie tot voltooiing van een delict staan.”

2013-11-14 00:51:46

Manifestatie in Den Haag

De VSAN organiseert voorafgaand aan het algemeen overleg in de Tweede Kamer een manifestatie op het Plein, waar ook de algemeen deken spreekt. De NOvA steunt deze manifestatie.

2013-11-14 00:51:46

Rapport ‘Inkomenspositie advocaten’ naar Tweede Kamer

De NOvA stuurt het rapport ‘Inkomenspositie advocaten’ naar de Tweede Kamer. In dit rapport heeft Deloitte, op verzoek van de NOvA, onderzoek gedaan naar de reële inkomsten van de sociale advocatuur. Daaruit blijkt o.a. dat het inkomen van sociale advocaten onder druk staat en veel lager ligt dan algemeen wordt aangenomen.

2013-12-18 00:51:46

Pilots versterking eerstelijns rechtsbijstand

De NOvA zegt deelname aan pilots versterking eerstelijns rechtsbijstand op, als reactie op de voorgenomen bezuinigingen op het stelsel.

2014-01-13 00:51:46

Advocatuur doet eigen bezuinigingsvoorstellen

De NOvA zamelt voorstellen voor alternatieve bezuinigingen in bij de advocatuur. Onder andere een groot aantal specialisatieverenigingen, portefeuillehouders uit lokale raden van toezicht en andere advocatuurlijke gremia doen voorstellen die ook in eigen vlees snijden.

2014-02-04 00:51:46

Expertmeeting Staat van de rechtsstaat

Inbreng van algemeen deken Hendriksen in Eerste Kamer tijdens expertmeeting Staat van de rechtsstaat.

2014-02-06 00:51:46

Alternatieven voor bezuinigingen op rechtsbijstand

Specialisatieverenigingen, raden van toezicht en college van afgevaardigden schrijven een brief over alternatieven voor bezuinigingen op rechtsbijstand.

2014-02-26 00:51:46

NOvA benadrukt belang van brede visie op rechtsbijstand

Voorafgaand aan het debat in de Eerste Kamer over rechtsbijstand op 26 maart 2014 bepleit de algemene raad van de NOvA het belang van een brede visie op rechtsbijstand. In deze brief wijst de NOvA nogmaals op haar bezwaren tegen dit voorstel, dat de toegang tot kwalitatief goede rechtsbijstand voor de laagste inkomens beperkt.

2014-05-20 15:17:25

Brief aan Eerste en Tweede Kamer

De NOvA schrijft een brief aan beide Kamers over de serie wetsvoorstellen en AMvB’s, waarin een bezuiniging van 85 miljoen euro wordt aangekondigd.

2014-07-02 15:17:25

Brief staatssecretaris Teeven over AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand

Hierin wordt onder andere verwezen naar regelmatige overleggen met de NOvA en specialisatieverenigingen.

2014-09-05 15:17:25

Brief NOvA aan Eerste en Tweede Kamer

Brief van de NOvA aan beide Kamers ten behoeve van nader schriftelijk overleg over de AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand.

2014-09-26 15:17:25

Dekenrede tijdens Jaarcongres

Tijdens het jaarcongres van de NOvA spreekt algemeen deken Walter Hendriks een rede uit. Hierin waarschuwt hij dat de burger die rechtsbijstand zoekt het moet ontgelden vanwege de ingrijpende bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand: "Het opkomen voor zijn belangen door de burger bij de rechter wordt bemoeilijkt door de ingrijpende bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp; toegang tot de rechter is in de ogen van sommige politici immers slechts een overbodige luxe, niet een legitiem middel om overheidshandelen of het optreden van medeburgers aan de kaak te stellen."

2014-09-30 15:17:25

Tweede Kamerdebat AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand

Tijdens het debat over de AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand in de Tweede Kamer komen de standpunten van de NOvA nadrukkelijk aan bod.

2014-11-10 15:17:25

Reactie NOvA op begroting V&J

Reactie van de NOvA op de begroting van V&J, onderdeel rechtsbijstand.

2014-11-24 15:17:25

Expertmeeting rechtsbijstand in Tweede Kamer

De NOvA neemt deel aan de expertmeeting over rechtsbijstand in de Tweede Kamer.

2014-12-12 15:17:25

Reactie NOvA op conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand

Reactie van de NOvA op het conceptwetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand dat in najaar van 2014 in consultatie is gebracht. De NOvA wijst nogmaals op de stapelende effecten van deze en eerdere bezuinigingen, alsmede op de problemen die zullen ontstaan bij het Juridisch Loket.

2015-01-08 15:17:25

Persbericht NOvA over bezuinigingen stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Persbericht van de NOvA vlak voor de behandeling in de Eerste Kamer over het voornemen van V&J tot bezuiniging van 85 miljoen euro op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

2015-01-09 15:17:25

Publicatie Ipsos-rapport

Publicatie van het Ipsos-rapport naar de gevolgen van de stelselvernieuwing, in opdracht van de NOvA. De kernboodschap: de bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand leiden ertoe dat het aanbod van advocaten binnen de sociale advocatuur zal afnemen. De helft van hen verwacht over twee jaar niet meer werkzaam te zijn binnen deze sector. 90 procent vreest bovendien dat de kwaliteit verloren gaat als de toegang tot het recht verder wordt beperkt.

2015-01-13 15:17:25

AR-lid Bernard de Leest te gast bij De Ochtenden

AR-lid Bernard de Leest is te gast bij De Ochtend (NCRV) om te praten over de bezuinigingen op rechtsbijstand. Die dag debatteert de Eerste Kamer over de begroting van V&J. Rechtsbijstand en de bezwaren van de NOvA op de voorliggende plannen komen veelvuldig aan bod. Het CDA dient een motie in om van de bezuiniging af te zien. De motie krijgt steun van D66, GL en SP.

2015-01-20 15:17:25

Artikel Advocatenblad: toegang tot recht is geen luxeartikel

Algemeen deken Walter Hendriksen in het Advocatenblad: 'Toegang tot recht is geen luxeartikel'. De NOvA is blij dat de Eerste Kamer de motie Franken heeft aangenomen. Met deze motie verzoekt de Eerste Kamer de regering om de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand achterwege te laten en alternatieve financieringsmogelijkheden te zoeken.

2015-02-13 15:17:25

Commissie-Wolfsen ingesteld

Naar aanleiding van de motie van de Eerste Kamer besluit het ministerie van V&J tot het instellen van de commissie-Wolfsen, die onderzoek gaat doen naar de houdbaarheid van het stelsel.

2015-03-16 15:17:25

Commissie ‘Duurzaam stelsel’ (Barkhuysen) ingesteld

De NOvA publiceert een persbericht bij het instellen van de commissie ‘Duurzaam stelsel’ onder voorzitterschap van prof. mr. Tom Barkhuysen.

2015-06-08 15:17:25

Tussentijdse rapportage commissie ‘Duurzaam stelsel’

Persbericht van de NOvA bij het verschijnen van de tussentijdse rapportage van de commissie ‘Duurzaam stelsel’.

2015-12-02 12:00:00

Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

De NOvA publiceert het persbericht 'Advocatuur doet voorzet duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand' bij het verschijnen van het rapport van de commissie ‘Duurzaam stelsel’ (Barkhuysen). Dit naar aanleiding van het door het ministerie van V&J gepubliceerde rapport van de commissie-Wolfsen: Herijking rechtsbijstand – Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

2016-01-21 12:00:00

NOVA-sessie: kritiek op advies commissie Wolfsen

NOvA-sessie met vertegenwoordigers vanuit het College van Afgevaardigden, de portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en alle specialisatieverenigingen. Op initiatief van de NOvA wordt in deze sessie de voornaamste kritiek op het advies van de commissie Wolfsen verzameld.

2016-02-25 12:00:00

Brief NOvA: 'Ministerie van V&J blijft in gebreke'

De NOvA stuurt een brief aan minister Van der Steur. Hierin stelt de NOvA dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in de herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand tot nu toe volstrekt onvoldoende aandacht heeft voor de inbreng van de advocatuur. De NOvA vindt dat het ministerie hiermee in gebreke blijft.

2016-02-26 12:00:00

Artikel ‘Advocatuur kritisch over rapport commissie Wolfsen’ in het Advocatenblad

Artikel ‘Advocatuur kritisch over rapport commissie Wolfsen’ in het NOvA katern van het Advocatenblad (nr. 1/2016). Hierin is onder andere aandacht voor de kritiek van de advocatuur op de door de commissie Wolfsen geadviseerde verdeling tussen 75% toevoegings- en 25% betalende zaken en de daaruit volgende 900-puntengrens. Dit is de weerslag van de NOvA-sessie op 21 januari 2016.

2016-02-29 12:00:00

Toezeggingen minister Ard van der Steur (V&J) na overleg algemeen deken Bart van Tongeren (NOvA)

Na overleg met algemeen deken Bart van Tongeren (NOvA) zegt minister Ard van der Steur (V&J) desgevraagd toe dat een herijking van de punten en de puntvergoeding zal plaatsvinden. Ook zegt hij toe de NOvA meer gelegenheid te geven voor inbreng vanuit de advocatuur naar aanleiding van het advies van de commissie Wolfsen.

2016-02-29 12:00:00

NOvA zet de expertgroep ‘Eerste- en tweedelijns rechtsbijstand’ op

De NOvA zet de expertgroep ‘Eerste- en tweedelijns rechtsbijstand’ op, om aandachtspunten en expertise vanuit de advocatuur te mobiliseren als inbreng in de discussie met V&J. Brede vertegenwoordiging vanuit het CvA, de portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en de specialisatieverenigingen, alsmede de advocaat-leden van de commissies Wolfsen en ‘Duurzaam stelsel’.

2016-03-23 00:51:46

“Samen één vuist tegen bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand”

Aldus algemeen deken Walter Hendriksen in het jaarverslag over 2015 (zie pagina 22).

2016-04-01 10:17:50

‘V&J zegt verdiepingsconferentie gefinancierde rechtsbijstand toe’

Artikel ‘V&J zegt verdiepingsconferentie gefinancierde rechtsbijstand toe’ in het NOvA-katern van het Advocatenblad (nr. 2/2016). Hierin wordt onder andere wordt teruggekeken op de in de ogen van de NOvA teleurstellend verlopen werkconferentie van 15 februari 2016 bij V&J, de door de NOvA geuite kritiek op het advies van de commissie Wolfsen en de daaraan door V&J gegeven invulling. Ook is hierin aandacht voor de door de NOvA afgedwongen toezegging van de minister om tot herijking van de puntenaantallen en puntvergoeding over te gaan.

2016-04-06 10:17:50

Mondelinge inbreng door de NOvA in twee expertsessies bij V&J

Mondelinge inbreng door de NOvA en enkele betrokken advocaten van het standpunt van de advocatuur. Dit vond plaats in twee - op initiatief van de NOvA - georganiseerde ‘expertsessies’ (eerder benoemd als ‘verdiepingsconferentie’) bij V&J. Het door de NOvA ingebrachte standpunt is tot stand gekomen binnen de NOvA-expertgroep ‘Eerste- en tweedelijns rechtsbijstand’. Kernpunten: -Géén 900-puntengrens, noch een 25/75% verdeling van de praktijk; -Advocaat behoudt onafhankelijke rol en inhoudelijk-juridische beoordeling van toevoegwaardigheid (liefst binnen High Trust); -Plannen Wolfsen leiden tot groot bureaucratisch systeem, waarmee de rechtzoekende noch de rechtsbijstandverlener gediend is; -Herijking van punten en de puntvergoeding én een reële vergoeding voor advocaten in het stelsel is een voorwaarde voor een duurzaam stelsel.

2016-05-06 10:17:50

‘Experts: versterk huidige praktijk’

Artikel ‘Experts: versterk huidige praktijk’ in het NOvA-katern van het Advocatenblad (nr. 3/2016), met een inhoudelijke terugblik op de expertsessies van 6 en 7 april 2016.

2016-06-01 10:17:50

NOvA publiceert persbericht 'Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden'

De NOvA publiceert het persbericht Kabinetsstandpunt gefinancierde rechtsbijstand dupeert rechtzoekenden na het openbaar worden van het kabinetsstandpunt inzake het advies van de commissie Wolfsen.

2016-06-16 04:53:56

Enquête NOvA: Helft sociaal advocaten stopt met praktijk door 900-puntengrens

Bijna 1600 sociaal advocaten hebben gereageerd op de enquête over de kabinetsplannen voor rechtsbijstand. Belangrijkste conclusie: bijna de helft van de respondenten zegt te stoppen met hun rechtsbijstandswerk als de 900-puntengrens wordt ingevoerd. Meer dan driekwart geeft aan geen of nauwelijks mogelijkheden te zien om betalende zaken aan te trekken.

2016-06-16 21:07:34

Mailing Gefinancierde rechtsbijstand

Een speciale editie van het Ordebericht, de online nieuwsbrief van de NOvA, is geheel gewijd aan gefinancierde rechtsbijstand.

2016-06-21 04:53:56

Nieuwsbericht NU.nl: 'Goede advocaat niet voor iedereen als rechtsbijstand wordt ingeperkt'

Hulp van een goede advocaat is straks niet meer voor iedereen weggelegd. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel. ''De voorgenomen urengrens betekent het einde voor gespecialiseerde sociaal advocaten”, waarschuwt algemeen deken Bart van Tongeren.

2016-06-21 04:53:56

Interview algemeen deken BNR Nieuwsradio

Algemeen deken van de NOvA Bart van Tongeren liet op 21 juni 2016 op BNR Nieuwsradio weten dat “de subsidie aan rechtzoekenden wordt afgeknepen, waardoor geen vrije advocaatkeuze mogelijk is.”

2016-06-22 05:11:59

Rondetafelgesprek rapport commissie-Wolfsen

Tijdens het rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op het rapport-Wolfsen zette de NOvA vol in op het van tafel krijgen van de maximumvergoeding en het behoud van een volwaardig stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

Inzet NOvA voor duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close