Procés d'implantació del Pla Bolonya

Cronologia de la implantació del Pla Bolonya a les universitats de l'Estat espanyol. Quins han sigut els passos del Pla que ha portat fins a les nostres aules el model educatiu d'avaluació continuada?

1988-09-18 09:57:51

Carta Magna d'Universitats

Signatura per part dels rectors de les universitats europees de la Carta Magna d'Universitats a Bolonya.

1998-05-25 09:57:51

Declaració de la Sorbona

Reunió a París dels quatre ministres d'Educació de França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit per l'harmonització del Sistema d'Educació Superior Europeu.

1999-06-19 09:57:51

Declaració de Bolonya

29 ministres d’Educació d’Europa signen la Declaració de Bolonya, que dóna nom al procés i en la qual s’estableixen els fonaments de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) establint el 2010 com a data de finalització.

2001-12-21 20:31:01

Llei Orgànica d'Universitats (LOU) 6/2001

El Títol XIII de la LOU ordena els primers pasos per a l'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

2003-08-01 20:31:01

Reial Decret 1044/2003

Estableix les condicions i el procediment pel qual les universitats espanyoles poden expedir el suplement europeu al títol, a fi de promoure la més àmplia mobilitat d’estudiants i titulats espanyols a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

2003-09-05 20:31:01

Reial Decret 1125/2003

Estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions de les titulacions universitàries.

2007-04-12 20:31:01

Llei Orgànica d'Universitats (LOU) 4/2007

Es modifica la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats.

2007-09-01 03:58:10

Curs 2007-2008

Comença la implantació a gran escala. Últim curs en què els vells plans d’estudis estan plenament vigents.

2007-10-29 20:31:01

Reial Decret 1393/2007

S'estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris d'acord a la LOU modificada a l'abril.

2010-09-13 20:31:01

Curs 2010-2011

Acaba la implantació del Pla Bolonya d'acord a la data límit establerta l'any 1999. Primer any en què totes les carreres estan adaptades al Pla.

2015-01-01 14:11:02

S'implanta el 3+2

L'aplicació de l'Estratègia Universitaria 2015 (EU2015) finalitza i s'aprova el decret del 3+2

Procés d'implantació del Pla Bolonya

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close