สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของสำนักวิทยบริการ เดิมสำนักวิทยบริการมีชื่อเรียกว่าห้องสมุด ซึ่งหลักฐานปรากฏในช่วงระยะเวลาประมาณ ปี พ.ศ. 2500 ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเรียนชื่อ "อาคารสันติสุข"

เอกลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งมีความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายสารสนเทศ ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยในด้านการบริการสารสนเทศนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น

1957-06-21 11:11:51

พ.ศ. 2500 จัดตั้งห้องสมุด

พ.ศ. 2500 ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของสำนักวิทยบริการ เดิมสำนักวิทยบริการมีชื่อเรียกว่าห้องสมุด ซึ่งหลักฐานปรากฏในช่วงระยะเวลาประมาณ ปี พ.ศ. 2500 ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของอาคารเรียนชื่อ "อาคารสันติสุข" วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้กำหนดห้อง 128 อาคาร 1 เป็นห้องสมุด มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สถานที่บริการจะได้กว้างขวางขึ้น หนังสือจะเป็นหนังสือทั่วไป จะบริการอยู่ภายในห้องเดียวกันหมด จัดว่าเป็นห้องสมุดในยุคแรก

1965-01-25 00:51:30

พ.ศ. 2508 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 2

พ.ศ. 2508 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร 2 (ห้อง 221 ซึ่งต่อมาจัดเป็นห้องปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์) ห้องสมุดช่วงนี้ขยายเป็น 3 ห้องเรียนติดต่อกัน ในช่วงที่ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 นั้น ได้เริ่มห้องสมุดเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2514 โดยมีอาจารย์มนูญ วงศ์คำดี เป็นบรรณารักษ์

1969-03-25 04:58:58

พ.ศ. 2512 เริ่มให้บริการที่อาคารใหม่

พ.ศ. 2512 เริ่มให้บริการที่อาคารใหม่ (อาคารวิชาการ) เพราะสถานที่เดิมคับแคบ ในครั้งนี้ห้องสมุดขยายเป็น 6 ห้องเรียนติดต่อกัน และแยกห้องอ้างอิงออกไปอีก 1 ห้อง เนื้อที่ใช้สอยของห้องสมุดประมาณ 500 ตารางเมตร ผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มี 2 คน วัสดุที่ให้บริการมีแต่วัสดุตีพิมพ์ และเน้นทางด้านศึกษาศาสตร์ เพราะตามหลักสูตรเปิดสอนเฉพาะวิชาชีพครู จำนวนหนังสือ มีจำนวนประมาณ 40,000 เล่ม มีนักศึกษาเข้ามาช่วยงานห้องสมุด ในรูปของชุมนุมห้องสมุดโดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน แต่จะได้รับเป็นคะแนนกิจกรรม นักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องสมุดมีมากขึ้นโดยเฉลี่ยเข้าใช้วันละประมาณ 500 คน เพราะมีนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคค่ำ

1971-01-20 10:07:23

พ.ศ. 2514 ห้องสมุดอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221

พ.ศ. 2514 ห้องสมุดอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนไป เนื่องจากเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา บริเวณที่เป็นอาคาร 2 ในอดีตปัจจุบันคือบริเวณสวนหินแร่ ผู้บริหารสมัยนั้นคือ อาจารย์วิไลวรรณ เอื้อวิทยาสุพร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครราชสีมา และทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนูญ วงศ์คำดี จบปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แต่มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกงานห้องสมุดโดยเคยทำงานกับอาจารย์วิชญ์ ทับเที่ยง อาจารย์สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาจารย์มนูญ วงศ์คำดี ได้มาช่วยดูแลห้องสมุดในช่วงปี 2514 โดยมีอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าหมวดวิชาบรรณารักษ์คือ อาจารย์สุริยา ภูระ ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปวิทยาลัยครูมหาสารคาม จึงมีอาจารย์มนูญ วงศ์คำดี ปฏิบัติงานห้องสมุดเพียงท่านเดียว ต่อมาจึงย้ายจากหมวดสังคมศึกษาไปอยู่หมวดบรรณารักษ์และปฏิบัติงานห้องสมุดพร้อมด้วยคนงานอีก 2 คน นักศึกษาที่มาใช้บริการเป็นนักศึกษา ที่เรียนภาคปกติ และภาคค่ำ (นักศึกษาที่เรียนตอนเย็น) การบริการของห้องสมุดเปิดบริการ 08.00 น. ปิดบริการ 20.00-21.00 น. นักศึกษาส่วนใหญ่ไปใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าและทำรายงาน ห้องสมุด สมัยนั้นถือว่าเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยที่สุด อาจารย์ที่มาใช้ส่วนใหญ่มาค้นคว้าเอกสารและเตรียมการสอน เนื่องจากห่างไกลแหล่งค้นคว้าในแต่ละวันจึงมีจำนวนอาจารย์และนักศึกษา ไปใช้ห้องสมุดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนยังกำหนดวิชาห้องสมุดเป็นวิชาบังคับ และนักศึกษาต้องมาฝึกงาน งบประมาณที่ได้รับปีละประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อปี โดยมีฝ่ายพัสดุจัดซื้อ วัสดุที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร (มนูญ วงศ์คำดี. สัมภาษณ์. 2547)

1973-01-20 10:07:23

พ.ศ. 2516 สถาบันได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น

พ.ศ. 2516 สถาบันได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร การบริหารจัดการเป็นฝ่ายหนึ่งของสำนักส่งเสริม วิชาการ การบริหารงานภายในแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกจัดหมู่และทำบัตรรายการ 2. แผนกวารสารและหนังสือพิมพ์ 3. แผนกบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 4. แผนกซ่อมและบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ บุคลากรดำเนินงานประกอบด้วย อาจารย์ 4 คน และเจ้าหน้าที่ประมาณ 10 คน ในยุคนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ทันสมัยมากขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนได้เปลี่ยนไปมีนักศึกษา 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งบประมาณที่ได้รับงบประมาณ ปีละ 100,000 บาท ผู้เข้าใช้ห้องสมุดโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 คนต่อวัน สิ่งตีพิมพ์ที่จัดซื้อหลากหลายสาขาตามหลักสูตร

1973-01-20 10:07:23

พ.ศ. 2536-2538 พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏประกาศใช้ การเรียน การสอน เพิ่มหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ

พ.ศ. 2536-2538 พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏประกาศใช้ การเรียน การสอน เพิ่มหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การออกแบบ นิเทศศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอื่น ๆ มีผลทำให้ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการดำเนินการมากขึ้น

1997-01-20 10:07:23

พ.ศ. 2540 สำนักวิทยบริการได้นำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows มาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด

พ.ศ. 2540 สำนักวิทยบริการได้นำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for Windows มาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด

1998-01-20 10:07:23

พ.ศ. 2541 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ใช้ในการก่อสร้างสำนักวิทยบริการหลังใหม่

พ.ศ. 2541 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ใช้ในการก่อสร้างสำนักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคาร 6 ชั้น มีเนื้อที่ 5,000 ตารางเมตร โดยก่อสร้างติดกับอาคารสำนักวิทยบริการหลังเดิม

2001-01-20 10:07:23

พ.ศ. 2544-2545 อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารใหม่ 6 ชั้น) ก่อสร้างแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2544-2545 อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคารใหม่ 6 ชั้น) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และสร้างทางเชื่อมต่อระหว่าง 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 6,000 ตารางเมตร และสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประทานนามอาคาร "บรรณราชนครินทร์" เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2545

2004-06-01 10:07:23

วันที่ 15 มิถุนายน 2547 "สถาบันราชภัฏนครราชสีมา" ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

วันที่ 15 มิถุนายน 2547 "สถาบันราชภัฏนครราชสีมา" ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

2005-04-01 10:07:23

เดือนเมษายน 2548 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานสำนักวิทยบริการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

เดือนเมษายน 2548 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานสำนักวิทยบริการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยสำนักวิทยบริการ(เดิม) รวมกับศูนย์คอมพิวเตอร์กลาง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคาร 16 (อาคารธีรคาม) ชั้นล่าง

2007-06-01 10:07:23

เดือนมิถุนายน 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่

เดือนมิถุนายน 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สังกัดสำนักวิทยบริการฯ ยกฐานะเป็น สำนักคอมพิวเตอร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2007-09-01 10:07:23

เดือนพฤศจิกายน 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน

เดือนพฤศจิกายน 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแยกงานผลิตสื่อกราฟิกให้ขึ้นตรงกับสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close