Kansatieteen väitöskirjat

Kansatieteessä julkaistut väitöskirjat temaattisesti jaoteltuna aikajanalle.

1887-01-01 00:42:50

A.O. Heikel: Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla

kuvaileva, eri rakennustyyppejä eri kansoilla kuvaava.

1906-11-08 00:00:00

U.T. Sirelius: Sperrfischerei über den finnisch-ugrischen Völkern. Eine Vergleichende Etnographische Untersuchung. Suomalais-ugrilaisten kansojen patokalastuksesta. Vertaileva etnografinen tutkimus.

Kuvaileva tutkimus patokalastuksesta, patojen rakenteista, pyydysvälineistä ja muista apuvälineistä. Vertailua sukulaiskansojen patokalastukseen.

1913-01-01 19:47:07

Albert Hämäläinen: Mordvalaisten, tseremissien ja votjakkien kosinta- ja häätavoista

Deskriptiivinen tutkimus ko. kansojen kosinta- ja häätavoista, tutkimus jaoteltu kuvailevaan ja vertailevaan osioon. Esillä tapojen kulkeutuminen ja lainautuminen sekä tapojen merkitykset.

1935-11-01 00:00:00

Kustaa Vilkuna: Varsinais-Suomalaisten kansanomaisesta taloudesta ja kulkuneuvoista

Kuvaus Varsinais-Suomalaisen talonpoikaisväestön elinkeinoista, elinkeinoihin liittyvästä välineistöstä, työväen organisoinnista ja kulkuneuvoista

1946-01-01 19:47:07

Toini-Inkeri Kaukonen: Pellavan ja hampun viljely ja muokkaus Suomessa

Ensimmäinen naisen tekemä kansatieteellinen väitöskirja! Tutkimusaiheena on pellavan ja hampun käsittely työvaiheittain ennen kehruuta. Olennaista: työmenetelmät, työkalut, ja niihin liittyneet sosiaaliset seikat: levinneisyys, kehitys ja ikä maassa, alkuperät.

1949-01-01 00:42:50

Toivo Vuorela: Etelä-Pohjanmaan kansanrakennukset

Eteläpohjalaisen asuntokulttuurin erityispiirteet ja kansatieteellinen kehitys.

1950-11-01 00:00:00

E.A.Virtanen: Itäkarjalaisten kalastusoikeudesta ja yhtiöstä

Perinteinen kuvaileva tutkimus Itäkarjalaisten muodostamista kalastusyhtiöistä ja kalastusoikeudesta

1952-11-08 00:00:00

Niilo Valonen: Geflechte und andere Arbeite aus Birkenrindenstreifen. Unter besonderer Berücksichtung finnisher tradition. Punonta ja muut tuohityöt. Suomalaisen perinteen erityispiirteet

Mitä tuohesta on tehtyt, esineiden valmistus, käytetyt työvälineet ja alueellinen vertailu.

1955-10-01 00:00:00

Hilkka Vilppula: Das Dreschen in Finnland. Puinti Suomessa.

Kuvaus puintitavoista Suomessa, missä puitu, millaiset riihet, työtapojen ja työvälineiden kuvausta. Riihikuivatuksen historiaa ja vertailua sukulaiskansojen viljanpuinti ja kuivatustapoihin.

1955-11-01 00:00:00

Ragna Ahlback: Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärsocken

Kökarin saaren elinkeinoja ja niiden oranisointia kuvaileva tutkimus perinteinen kansatieteellinen tutkimus

1956-01-01 00:42:50

Erkki Ala-Könni: Die Polska-Tänze in Finnland. Eine Ethno-Musikologiche Untersuchung. Suomalainen polkka-tanssi. Etno-musikologinen tutkimus.

Tanssin historian kauttta polkka-tanssin kehittyminen ja yleistyminen Suomessa. Monitieteinen, musiikki- ja kansatieteen näkökulmat.

1956-10-01 00:00:00

Veera Vallinheimo: Das Spinnen in Finnland unter besonderen berücksichtung Schwedischer Tradition. Kehrääminen suomessa ja ruotsalaisen tradition vaikutukset

Rukkien ja erilaisten rukkityyppien alueellinen tarkastelu sekä levinneisyyden ja ominaisuuksien rakenteellinen vertailu. Käsitellään myös kehräämisessä käytetyt raaka-aineet ja työmenetelmät vaiheineen.

1967-11-01 00:00:00

Veikko Anttila: Järvenlaskuyhtiöt Suomessa

Kuvaileva ja typologisoiva tutkimus suomalaisista järvenlaskuyhtiöistä, niiden tyypeistä ja levinneisyydestä.

1968-11-01 00:00:00

Nils Storå: Massfångst av sjöfågel i Nordeurasien. En etnologisk undersökning av fångstmetoderna.

POhjois-Euraasialaisten merilintujen massapyydystyskeinojen kartoitus. Tutkimuksen taustalla myös halu säilyttää ja selvittää vanhoja pyyntitapoja (myös kokeellisesti) , joiden harjoitus on jo loppunut.

1970-10-01 00:00:00

Marja-Liisa Heikinmäki: Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten. Suomalaisten ja virolaisten häälahjat.

Häälahjat, morsiusapuna kertätyt, itse valmistetut, häälahjojen anto: tilanteet, kenelle. Lahjojen merkitys morsiammen sosiaaliselle statukselle. Lahjojen merkityksen muuttuminen. Käsitellään myös tutkimusalueiden kansat, kulttuurialueet ja väestöryhmien levinneisyyteen vaikuttaneet seikat.

1972-01-01 00:00:00

Juhani U.E. Lehtonen: U.T. Sirelius ja kansatiede

Sireliuksen kautta tarkastellaan kansatieteen metodeja. ideoita ja kehityslinjoja.

1972-01-01 00:00:00

Bo Lönnqvist: Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870-1920

Pukeutumisen ja vaatetuksen sekä niiden käytön muutokset maatalausyhteiskunnassa, muoti muutosvoimana.

1975-10-16 02:40:25

Matti Räsänen: Vom Halm zum Fass. Die volkstümlichen alkoholarmen Getreidegetränke in Finnland. Pellolta tynnyriin. Suomen kansanomaiset viljasta valmistetut miedot juomat

Mietojen alkoholijuomien valmistus ja käyttö suomen maaseudulla. Vahva kielitieteellinen ote juomien ja niiden valmistuksessa käytettyjen astioiden ja työvälineiden, alueellisten variaatioiden sekä ajallisten esiintymien kuvauksessa.

1977-11-01 00:00:00

Kaisu Jaakkola: Muuttuva joulu

Tutkimus siitä kuinka joulun tavat ja perinteet siirtyvät ruotsinkielisestä väestöltä suomenkieliselle ja päinvastoin

1978-01-01 00:00:00

Osmo Vuoristo: Suomalaiset haarikka-astiat

Keskittyy typologisesti haarikka-astioiden valmistukseen ja päätyyppeihin, levinneisyyteen, käytettyihin materiaaleihin sekä valmistajiin.

1979-11-01 00:00:00

Jukka Pennanen: Muikkuapajilla. Puruveden ammattimainen nuottakalastus 1900-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin

Kulttuuriekologinen tutkimus nuottakalastajista, nuottakalastuksen menetelmistä ja muutoksesta.

1980-10-01 00:00:00

Leena Sammallahti: Suomalainen kansanomainen jalaskehto

Tutkimuksen pääpaino jalaskehtojen typologisissa piirteissä ja alueellisessa vertailussa. Jalaskehtojen asema kulttuurin ja kansanelämän kokonaiskuvassa.

1982-11-01 00:00:00

Outi Tuomi-Nikula: Keskipohjalaisen kalastajan vuosi: Keski-Pohjanmaan suomenkielisen rannikon ammattimaisen kalastuksen ja hylkeenpyynnin muuttuminen 1800- ja 1900-luvulla

Kulttuuriekologinen tutkimus joka on rakennettu pohjalaiskalastajan vuosirytmin ympärille. Tutkimuksessa tarkastellaan perinteisin kulttuuriekologisin keinoin elinkeinon sopeutumista ja muutosta.

1985-11-01 00:00:00

Pekka Leimu: Pennalismi ja initiaation suomalaisessa sotilaselämässä

Tutkimus pennalismista eli toverisorrosta sosiaalisaation ja initiaation menetelmänä suomalisessa sotilaselämässä. Tutkimusotteessa on mukana myös sosiologinen ulottuvuus ja rooliteoreettinen näkökulma

1989-01-01 19:47:07

Virpi Nurmi: Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella

Tutkimus yhdistelmä teollista ympäristöä ja työn tutkimusta: työntekijäryhmät, tehdas tuotantolaitoksena, työyhteisönä ja elämänympäristönä. Tutkimuksessa käsitellään lasinvalmistuksen ja lasinvalmistajien historiaa, lasinvalmistajan ammatin kuvaa, työympäristöä, lasinvalmistusta ja ammatin sosiaalinen statusta.

1989-10-01 00:00:00

Sinikka Mäntylä: Länsipohjalainen kaappikello.

Kaappikellojen "elämänkaari" keksimisestä, omaksumisen, vaikutuksen, väistymisen kautta uuden keksimiseen. Kaappikellot osana kulttuuria ja yhteisöä.

1991-10-01 00:00:00

Teppo Korhonen: Kuisti. Kansatieteellinen tutkimus

Suomalaisten kuistien typologisointi ja alueellinen ilmeneminen. Kuistien eri aikoina ja alueilla sekä yhteiskuntaluokissa ilmenneet funktiot.

1992-01-01 00:42:50

Janne Vilkuna: Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut: kansatieteellinen tapaustutkimus

karsikot ja ristipuut tapana ja rituaalina ja niiden piirteiden esiintyminen maantieteellisesti

1993-10-01 00:00:00

Anna-Maria Åström: Sockenboarne. Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850.

Kartanoiden ja herrasväen sosiokulttuuriset suhteet sekä kartanoiden ja muun kyläyhteisön suhteiden tarkastelu osana materiaalisen ympäristön vaikutusta. Sosiaaliset suhteet ja materiaalinen maailma sukupolvia yhdistävinä tekijöinä.

1994-01-01 00:13:44

Pirkko Sallinen-Gimpl: Siirtokarjalainen identiteetti ja kulttuurien kohtaaminen

Karjalaisen siirtoväen kohtaamistilanne kantaväestöön ja siirtoväen karjalaisen identiteetin sopeutuminen ja muuttuminen.

1994-10-01 00:00:00

Ildikó Lehtinen: Tscheremissicher Scmuck. Etnographische Untersuchung. Etnografinen tutkimus tseremissien koruista.

Tseremissinaisten käyttämien korujen typologisointi materiaalien ja tyypittelyn kautta. Koruilla on funktio, jossa ne ymmärretään ensisijassa koodeina (käyttötilanteet, merkitys yksilölle itselleen).

1996-01-01 19:47:07

Hanna Snellman: Tukkilaisen tulo ja lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotyöstä

Tutkimuksessa selvitetään metsäteollisuuden ekspansion seurauksena muodostuneen ammattiryhmän ammattikulttuurille ja elämäntavalle ominaiset piirteet. Olennaisia tutkimuskysymyksiä, miten Kemijoen alueen väestö reagoi muutoksiin alueen sosiaalisessa ympäristössä, miten tukkilaisiin eri aikoina suhtauduttiin.

1996-11-01 00:00:00

J.Juhani Kortesalmi: Pohjois-Vienan poronhoito. Talonpoikien poronhoidon alue, ominaislaatu, ikä, alkuperä ja kehityslinjat 1922

Historiallis-kansatieteellinen tutkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Vienan poronhoitoalueen piirteet ja kehityslinjat, sekä vertailla poronhoitoalueen kehitystä suhteessa paremmin tunnettuihin ja tutkittuihin poronhoitoalueisiin

1996-11-01 00:00:00

Pirjo Korkeakangas: Muistoista rakentuva lapsuus:agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa

Agraarisen lapsuuden kokemuksia ja muistoja tarkastellaan muistitiedon avulla.

1997-01-01 00:13:44

Sanna Kaisa Spoof: Savikkojen valtias. Jokelan Tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö

Jokelan Tiilitehdas ja sen yhteydessä toiminut maatila, ja rakennustoiminta, yhteisönmuodostus sekä elämäntapa

1998-10-01 00:00:00

Monica Nerdrum: Skärgårdskvinnor. Tradition, modernitet och diversitet

Saaristossa asuvien naisten mielikuvat / näkemykset saariston modernisoitumisprosessista ja saariston elävänä pitämisestä.

1998-11-01 00:00:00

Ari Lappalainen:Kalastuskulttuuri muuttuvassa yhteiskunnassa: etnologinen analyysi kalastuskulttuurin muuttumisesta Pohjois-Karjalan Höytiäisellä 1890-luvulta 1990-luvulle

Kalastuskulttuurin muutosta tarkastellaan yleisten yhteiskunnallisten muutosten rinnalla

1999-01-01 00:42:50

Pia Olsson: Eteen vapahan valkean Suomen. Kansatieteellinen tutkimus lottatoiminnasta paikallisella tasolla vuoteen 1939

lotta-aate ja toiminta (arjen toiminta ja arvot) paikallisosastoissa ennen v. 1939

1999-10-01 00:00:00

Marjut Anttonen: Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla.

Ruijansuomalaisten ja kveenien identiteettineuvottelut alkuperästä, kielestä, historiasta, kulttuurista ja vähemmistöasemasta 1990-luvulla.

1999-11-01 00:00:00

Marjatta Kalliala: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos

Lasten leikkien ja niiden muutosta yhteiskunnallisten muutosten rinnalla luotaava tutkimus. Lasten leikkejä on tarkkailtu mm. päiväkotien pihalla ja lapsia on myös haastateltu.

1999-12-07 00:42:50

Sirkka-Liisa Ranta: Kirkonkylä Päijänteen kainalossa

Kuhmoisten kirkonkylän kulttuurimaiseman muuttumisen tutkiminen eri miljöisiin jaottelun näkökulmista

2000-01-01 00:00:00

Hilkka Helsti: Kotisynnytysten aikaan. Etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista

Synnytykseen ja äitiyteen liittyvä kulttuurin murros, kulttuuriset ristiriidat äitien ja kansanvalistajien välillä

2000-11-01 00:00:00

Eero Sappinen: Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista Raumalaisista piirtestä

Deskripitiivinen tutkimus raumalaisen työväestön elämäntavoista ja siitä kuinka ne ovat muuttuneet vuosikymmenen aikana

2000-11-01 00:00:00

Päivi Aikasalo: Seuratkaamme järkevää ja terveellistä muotia. Naisten pukeutumisihanteet ja vaatevalinnat 1920-luvulta ja 1960-luvulle

mm. Aikakauslehtimateriaalia hyväksikäyttäen selvitetty ihanteellisia pukeutumistapoja ja ideologiaa vaatevalintojen takana

2001-01-01 00:42:50

Tea Seppälä: Das Erbe des Weinzers. Weinbau und Weinbautechniche Neuerungen am Oberrhein von 1883 bis 1913. Viinitilallisten perintö. Viininviljelyn ja viljelytekniikoiden kehitys Rheininjoen yläjuoksulla vuosina 1833-1913

Viininviljelyyn ja valmistukseen kuuluvat vaiheet, työmenetelmät sekä -välineet. Työnjako sukupuolen, iän ja aseman mukaan.

2001-10-01 00:00:00

Matti Pöllä: Vienankarjalainen perhelaitos 1600-1900

Sosiaalihistoriallis-kansatieteellinen tutkimus talonpoikaisen perhelaitoksen kehityksestä Vienan Karjalassa ja sen vertailualueella Pohjois-Aunuksen Rukajärven pitäjässä. Laslettin kotitalousluokitukseen pohjautuva määritelmä kotitaloustyypeistä, käsittelee myös avioitumiskäyttäytymistä.

2001-12-07 00:42:50

Jaana Laamanen: Maitolaiturilla. Kansatieteellinen tutkimus maitolaitureista ja niiden asemasta suomalaisessa kyläyhteisössä

Tutkimus maitolaitureista rakennuksina ja niiden eri funktioista; maidon keruupaikkana, tidonvälitys- ja kommunikointipaikkana, sosiaalisen kanssakäymisen paikkana, muissa mahdollisissa hyötykäytöissä sekä maitolaitureiden osakseen saama uusi kiinnostus (säilyttäminen, kulttuurimaisema, perinne).

2002-11-01 00:00:00

Helena Ruotsala: Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnan ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930-1995

Ympäristöetnologinen tutkimus poronhoitajakollektiiveista Kittilän Kyrössä ja Kuolan Luujärvellä

2004-01-01 19:47:07

Bertalan Pusztai: Religious Tourists. Constructing Authentic Experiences in Late Modern Hungarian Catholicism

Tutkimuksen teemana on uskonnollinen turismi, ja erityisesti turistin näkökulmasta. Tutkimus selvittää, miten turistit tulkitsevat paikkoja, mitä motiiveita heillä on ja voidaanko uskonnollinen turismi nähdä yhteisöllisenä uskonnollisena kokemuksena, muuttuvatko heidän käsitykset matkan aikana, miten fyysinen ja henkinen matka kohtaavat ja miten matkailijat määrittelevät itse itsensä pyhiinvaeltajina ja turisteina (yksilö, ryhmä, usko).

2004-01-01 19:47:07

Solveig Sjöberg-Pietarinen: Museer ger mening. Friluftmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer

Tutkimuksen aiheena ovat ulkomuseot in situ: suojelu ja musealisointi keskiössä, menneisyyden representointi, toistaalta mitä valitaan säilytettäväksi, toisaalta mitä ja miten museo representoi, mitä museo edustaa?

Kansatieteen väitöskirjat

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d Game mode

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close