Organisation

Utveckling och förändring

1998-08-01 13:12:51

Att lyckas

Kvalitet:  uppfyller nationella mål.  svarar mot nationella krav och riktlinjer.  uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella.  kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar. DVS: Måluppfyllelse, likvärdighet, förtroende och goda lärandemiljöer

1998-08-07 21:04:52

Pedagogiskt ledarskap

Ansvar för pedagogisk utveckling delegeras i hög utsträckning till arbetslaget. Vad är pedagogiskt ledarskap? Rektors roll, lärares professionalism, systematiskt kvalitetsarbete - ledarskap är mångbottnat, svårdefinierat och enormt viktigt! (Österberg 2014) Ett sätt för en chef att släcka bränder är att förse alla medarbetare med en brandsläckare! (Tyrstrup: Att leda på gränsen till fiasko) Unos Uno: Vadsomstårklartäratt1:1inteärettit-projektutanettförändringsprojekt somsträckersigöverfleraårochinnebärenganskagenomgripande förändringavskolansarbetsorganisation,arbetsprocesser ocharbetsvillkor.

1998-12-12 13:12:51

AP-tid

Hur får man arbetstiden att räcka till kvällsföreställningar, teaterbesök, studieresor, helgrep, utvecklingssamtal, möten? Forskning säger att man når bäst resultat när man ändrar det man kan påverka inom ramen - istället för att drömma om en ny ram! (Österberg 2014, visar t.ex. på Haninge) Lösning 1: Avskaffa AP-tiden!

2000-07-22 11:04:16

PLN

Att skapa och dela PLN blir ett mål och ett kriterium

2002-01-01 00:00:00

Periodiserat schema

Stress och krockar! Våra ambitioner med studier och produktioner orsakar tidskrockar och stress. Nationella prov blir stötesten. Lösning 2: Periodiserat schema. (Hattie:PBL funkar inte - teman kräver struktur!) Detta visar sig sedan vara en fördel när vi går in i 1:1!

2004-03-01 12:46:55

Ämneslag/Arbetslag

PAL hamnade i strid med ÄL. Tider krockade, engagemang splittrades. Lösning: Fakultetidé. Konferensschema med bokning. Läsårshjul. Var och en väljer själv. Utvärderas med rektor. Numera kan vi koppla detta underlag till det systematiska kvalitetsarbetet - det blir också en del av självutvärderingen (Holmlund 2004) Unos Uno

2007-01-01 00:00:00

Kappsäckar

1:1 ger oss nya möjligheter. Hur skapar vi scheman som tillåter temastudier, fördjupning, flexibilitet och kreativitet? Lösning 3: Schema med kappsäck. Bokningsbar tid ger mindre ställtid, mer möjligheter och bättre samarbetsytor! Blev ovärderligt när vi t.ex. började blogga.

2008-01-01 00:00:00

AP tid - igen

Flipped classroom kräver att lärarna har längre perioder ostörda. När AP-tiden blev en fråga igen visade det sig att 1:1 befäst kravet på slopad AP! Öppen dörr till lärarrummet gör att lärare också måste ha andra rum! (Österberg 2014)

2009-01-01 00:00:00

Möten

Möten Flexibilitet och 1:1 kräver kollegialt lärande och mycket samarbete. Många möten - men RÄTT möten. Lösning: Bokningsbara möten! (Skilj på obligatoriska, önskvärda och rutinmässiga. UTVÄRDERA MÖTEN - gärna med Socrative t.ex.!) Underlag för medarbetarsamtal! Flippade möten!

2009-02-11 01:10:03

Säg hej till publiken!

Forskningen visar att samarbete med yttre avnämare, verklighetsanknutet arbete, kollaborativt arbete samt kreativt arbete med inslag av risk ger kvalitet i lärande. (Bamford, Liberg). Med hjälp av digitala verktyg började vi använda nätet som arena - i verkliga och gärna konvergenskulturella sammanhang.

2011-01-01 00:00:00

Tjänstefördelning

Lego istället för duplo! Tjänsterna blev för små eller för stora. Vi hade inte råd med vikarier. Vi ville ha naturliga samarbeten och bästa kvalitet. Vi ville ha naturliga samtal om likvärdighet och bedömning. Vi ville lägga upp förväntningarna på eleverna synligt på bordet! (Hattie) Lösning: Dela i tjänstefördelningen!

2011-10-25 13:07:44

Plattformar

Dyra plattformar motverkar samarbete på vår skola. Inget utrymme för flippfilmer. Ingen individualisering. Lösning: Fritt val av verktyg. Helt öppna nät. Alla är admins. Resultat: Lärarna kn motivera sina val av verktyg och uppnår därmed högre trovärdighet! (Hattie)

2013-05-31 13:15:48

Kvadruppel flip

Hur utvidga individualiseringen? Hur få elever att förstå och ta till sig flippen? Hur utnyttja flippen för interaktivt lärande, och för organisationsutveckling? Lösning: Kvadruppel flip. Synliggöra hela processen: struktur, process, resultat. Ömsesidig feedback - igen topp 10 (Hattie)

2014-05-12 14:33:19

Kom om du vill

Kompetens som inte utnyttjas till fullo. Lösning: Frivilliga expertföreläsningar. Tutorials - för både elever och kollegor! Kan sedan bli filmbank!

2015-04-01 00:00:00

Vart är ni på väg?

Välj verktyg och väg efter vad som ska uppnås. Half a league, half a league, Half a league onward, All in the valley of Death Rode the six hundred. "Forward, the Light Brigade! "Charge for the guns!" he said: Into the valley of Death Rode the six hundred

Organisation

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d

Contact us

We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.

Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.

We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.

You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.

If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com

Close

Edit this timeline

Enter your name and the secret word given to you by the timeline's owner.

3-40 true Name must be at least three characters
3-40 true You need a secret word to edit this timeline

Checking details

Please check details and try again

Go
Close