Тогтвортой бичил уурхай төсөл

Үндэсний Хүний Эрхийн Хорооноос ХЭ үнэлгээг БУ-д хийв

Enter story info here

Үндэсний статистикийн газраас БУ-д судалгаа хийв

Манай улсын ашигт малтмалын илрэл бүхий орд, газруудад бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэдийн тоо, тэдгээрийн байршил, эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрийг тооцох, түүнчлэн тэдний өмнө тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлохуйц мэдээллийн нэгдсэн сан, эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд судалгааны зорилго чиглэгдсэн Монгол Ул сын Засгийн газар бичил уурхайн салбарыг төрөөс зохицуулах, энэ салбарыг үндэсний эдийн засгийг бүрдүүлэгч идэвхитэй хэсэг болгох талаар явуулж буй арга хэмжээний хүрээнд бичил уурхайд чиглэсэн бодлого эрх зүйн таатай орчинг бий болгох, албан ёсны, хариуцлагатай бичил уурхайн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх үүднээс “Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”- ыг Засгийн газрын 2010 оны 308 дугаар тогтоолоор баталсан. Энэ нь тус салбарт хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд түлхэц болсон бөгөөд энэхүү судалгааны үр дүнд үндэслэн бичил уурхай эрхлэгчдийн талаар бодлого, боловсруулж, шийдвэр гаргахад үндсэн суурь мэдээлэл нь болно гэдэгт итгэлтэй байна. Манай Улсын нутаг дэвсгэрт гар аргаар ашигт малтмал олборлож буй иргэд болон тэдгээртэй хамааралтай бүхий л үйл ажиллагааг газар зүйн байршлаар нь үнэн зөв тогтоож, улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд тэдний оруулж буй хувь нэмрийг бодитой тодорхойлсон судалгаа юм.

БУ-н алтыг худалдан авах Монгол банкны анхны зөвшөөрөл

Enter story info here

Хөдөлмөрийн яаманд БУ-н ажлын байран дахь аюулгүй байдлын дэд-хороо байгуулагдав

Enter story info here

БУ-н үндэсний дээвэр холбоо байгуулагдлаа

Enter story info here

Дэлхийн Банкны Монгол дахь анхны бичил уурхайн судалгаа

Бичил уурхайчдын талаарх мэдээлэл

Өргөн хэмжээний нийгэм-эдийн засгийн судалгаа хийгдсэн

Enter story info here

Ашигт малтмалын газар бичил уурхайн тасаг байгуулагдлаа

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго: Ашиг малтмалын газрын эрхэм зорилго нь төрөөс геологи, уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай, шударга үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх замаар үндэсний эдийн засгийн хөгжилд эрдэс баялгийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар: Ашигт малтмалын газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын хэвлийн тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэх журам, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Уул уурхайн сайд, дэд сайдын бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд оршино. Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: Ашигт малтмалын газар нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дараах үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Эрдэс баялгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бүх талын таатай орчинг бүрдүүлэх. Эрдэс баялаг асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад геологи, уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бүх талын таатай орчинг бүрдүүлэх. Ашигт малтмалын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах.

Мөнгөн уснаас ангид боловсруулах үйлдвэр хаагдлаа

Enter story info here

Хуулийн хэрэгжүүлэлт удаашрав

Enter story info here

Launch
Copy this timeline Login to copy this timeline 3d